BASES LEGALS DEL SORTEIG “EL LOT D’ILERNA ONLINE”

 

PRIMERA.- Organitzador

 

ILERNA ONLINE, S.L. (En endavant, "ILERNA ONLINE")

CIF: B - 25774720

Domicili social: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Correu electrònic de contacte: [email protected]

 

SEGONA.- Objecte de la promoció

 

ILERNA ONLINE llança una promoció sota el nom "El Lot d’ILERNA Online", a través de la qual sortejarà el reemborsament de tres matrícules gratis entre totes les matrícules que es formalitzin a través del centre de Formació Professional a distància ILERNA ONLINE, entre el dia 9 de desembre de 2019 i el 22 de desembre de 2019. Els requisits de participació i la mecànica de la promoció s'assenyalen a continuació.

 

TERCERA.- Requisits de participació

 

Participen a la promoció "El Lot d’ILERNA Online" totes aquelles persones majors de 18 anys, proveïdes de DNI, NIE o Passaport vàlid i en vigor, no incapacitat judicialment, sempre que es matriculin en algun dels cicles d’FP a distància que ofereix ILERNA ONLINE i compleixi amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

No podran participar en el sorteig aquelles persones que, durant les dates en què romangui vigent el mateix, es trobin prestant serveis mitjançant relació laboral per ILERNA ONLINE, S.L.

 

La participació en el sorteig es realitzarà a títol individual i suposarà l'acceptació íntegra de les presents Bases Legals. 

 

QUARTA.- Mecànica de participació. termini

 

Totes aquelles persones que compleixin amb els requisits de participació i que es matriculin en algun dels cicles d’FP a distància que ofereix ILERNA ONLINE des del 9 de desembre de 2019 a les 00:00 hores fins el 22 de desembre de 2019 a les 23:59 hores, entraran en el sorteig del “Lot ILERNA ONLINE”.

 

CINQUENA.- Premi

 

Es sortejaran TRES (3) bons amb l'import de les matrícules realitzades en el període establert en les presents bases, el que donarà lloc a TRES (3) persones guanyadores (en endavant, "els guanyadors"). Si els guanyadors de cada un dels bons renunciessin al seu premi, dit bo quedaria sense adjudicatari.

 

El sorteig es realitzarà tenint en compte els números de comanda. Si un alumne ha realitzat més d'una comanda durant les dates indicades i un dels seus números de comanda surt com a guanyador, només se li retornarà l'import de dita comanda, no de la resta que ha realitzat (dins o fora de les dates del sorteig). 

 

Cadascun dels bons serà nominatiu, no podent ser transferit ni cedit a una altra persona que no sigui el guanyador; el premi es notificarà d'acord queda establert en la Base Legal SISENA.

 

L'import íntegre de la matrícula dels guanyadors es retornarà de formes diferents tenint en compte els següents criteris:

 

a. Si l'alumne premiat té pendents assignatures per cursar per un valor igual o superior a l'import guanyat, se li enviarà un bo perquè pugui usar-lo en noves matrícules.

 

b. Si l'alumne premiat té pendents assignatures per cursar per un valor inferior a l'import guanyat, se li enviarà un bo perquè pugui usar-lo en les matrícules de les assignatures pendents. La diferència se li retornarà via transferència bancària a la compte corrent facilitat a l'hora de realitzar la matrícula.

 

c. Si l'alumne premiat ja no té més assignatures per cursar, se li farà una transferència bancària amb l'import íntegre de el bo guanyat en el compte corrent facilitat a l'hora de realitzar la matrícula.

 

El bo es pot utilitzar en qualsevol període de matriculació. El guanyador podrà usar-lo només per a la matrícula que tingui com a objecte l'adquisició de noves assignatures. El bo no es podrà fer servir per pagar, a títol enunciatiu que no limitatiu, les taxes d'expedició de títol, les referents a les convalidacions, pagament d'assignatures reconegudes, certificats de notes o de matrícula, llibres i compra de servei Premium.

Congelació d'assignatures: Si un alumne de ILERNA Online vol congelar una assignatura després d'obtenir el bo detallat anteriorment haurà d'abonar la diferència de preu d'aquesta assignatura. Automàticament el mòdul quedarà congelat i l'alumne el podrà tornar a activar de cara al següent semestre.

 

SISENA.- Elecció dels guanyadors. Notificació i lliurament de premis.

 

El sorteig “EL LOT D’ILERNA ONLINE” es realitzarà el 23 de desembre de 2019 abans de les 23:59 hores, a través de la plataforma digital Sortea2, triant TRES (3) guanyadors, que correspondran a tres números de comanda.

 

ILERNA Online comunicarà els tres guanyadors del sorteig el dia 23 de desembre, així com les instruccions concretes perquè gaudeixin del premi.

 

Els guanyadors disposaran d'un termini de 48 hores des que rebin la notificació anterior per acceptar el premi. Si els guanyadors del premi no accepten el premi o renunciessin al mateix, el premi quedarà sense adjudicatari.

 

SETENA.- Fiscalitat

 

El sorteig objecte de les presents Bases Legals es regeix per la legislació vigent a Espanya, sent-li aplicable les disposicions sobre fiscalitat que corresponguin.

 

En aquest sentit, ILERNA ONLINE informa als participants que el bo guanyat serà considerat com a guany patrimonial no derivat de transmissions, pel que quedarà subjecte a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), i és responsabilitat dels guanyadors complir amb les seves respectives obligacions fiscals.

 

VUITENA.- Protecció de dades de caràcter personal

 

De conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals, el tractament de les dades personals que ens hagis proporcionat per al sorteig, es regeix pel que es disposa a continuació:

 

- Responsable del tractament:

Identitat: Ilerna Online S.L. (B25774720).

Domicili: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Contacte: [email protected]

 

- Categories de dades que es tractaran: 

Dades identificatives, de contacte i bancàries dels participants que realitzin una matrícula que compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

- Finalitats del tractament:

Gestionar la participació en el sorteig;

Devolució de la matrícula objecte del sorteig.

Enviar comunicacions comercials periòdicament per mitjans electrònics, per informar de les activitats, continguts i serveis d'ILERNA ONLINE només en el cas que ens hagi donat el seu consentiment exprés per a això.

 

- Base legal del tractament: 

La base legal que legitima ILERNA ONLINE per tractar les seves dades personals és el consentiment exprés recaptat a l'omplir i enviar el formulari per participar en el sorteig.

 

- Conservació de les dades personals: 

Les dades personals dels participants seran conservades per ILERNA ONLINE durant el temps necessari per gestionar el sorteig. Un cop finalitzat, les dades seran suprimides de les bases de dades d’ILERNA ONLINE. En cas d'haver prestat el seu consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials, les seves dades seran conservades mentre no consti la revocació del seu consentiment.

 

- Destinataris i transferències internacionals: 

ILERNA ONLINE no comunicarà les dades personals tractades a cap tercer, excepte que sigui imprescindible per al correcte funcionament del sorteig, o per sol·licitud administrativa i/o judicial. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països.

 

- Drets dels interessats: 

La legislació reconeix una sèrie de drets en relació amb el tractament de les seves dades personals. Així, podrà accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, sol·licitar la portabilitat i retirar el consentiment donat en qualsevol moment mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected] o mitjançant correu postal a Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida, indicant "Dades Personals Sorteig" en l’ "Assumpte". En qualsevol cas, també podrà dirigir-se a l'AEPD a www.aepd.es.

 

NOVENA.- Contacte

Els Concursants podran contactar amb ILERNA ONLINE per a qualsevol qüestió relacionada amb el sorteig a través de l correu electrònic [email protected].

 

DESENA.- Acceptació de les bases

Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a les oficines de ILERNA ONLINE i a través de la pàgina web www.ilerna.es. Tots els participants del sorteig accepten les bases d'aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades a la pàgina web de ILERNA ONLINE.

 

ONZENA.- Llei aplicable i fur

La interpretació i aplicació de les presents Bases Legals es realitzarà d'acord amb la legislació espanyola vigent.

Qualsevol conflicte que es susciti en aplicació de les presents Bases Legals i/o en ocasió del sorteig es resoldran pels Jutjats i Tribunals que els pugui correspondre a consumidor.

 

A Lleida, 5 de desembre de el 2019.

 

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ "PLA FAMILIAR"

PRIMERA.- Organitzador

 

ILERNA ONLINE, S.L. (En endavant, "ILERNA ONLINE")

CIF: B - 25774720

Domicili social: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Correu electrònic de contacte: [email protected]

 

SEGONA.- Objecte de la promoció

 

ILERNA ONLINE llança una promoció sota el nom de "Pla Familiar", a través de la qual premiarà amb un descompte directe del '5% a les persones que es matriculin a través de la seva plataforma de Formació Professional (FP) "Ilerna Online" juntament amb un parent de primer i segon grau de consanguinitat. Per a ambdues persones ha de ser la primera matrícula que realitzen en ILERNA Online i s'aplicarà el mateix descompte a les dues persones. Aquesta promoció és permanent i romandrà vigent fins a l'últim dia del termini de matrícules, que tindrà lloc el 15 d'octubre del 2020. No obstant això, ILERNA ONLINE es reserva el dret a modificar el període de matriculació i li donarà la mateixa publicitat que a les presents Bases Legals.

 

TERCERA.- Requisits de participació

 

Participen en la promoció del "Pla Familiar" totes aquelles persones majors de 18 anys, proveïdes de DNI, NIE o Passaport vàlid i en vigor, no incapacitades judicialment, sempre que es matriculin juntament amb un familiar de primer o segon grau de consanguinitat en algun dels cicles FP a distància que ofereix ILERNA ONLINE i compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

No poden beneficiar-se d'aquesta promoció els alumnes actuals d’ILERNA ONLINE.

 

Els treballadors d’ILERNA Online que siguin també alumnes, no podran beneficiar-se d'aquesta promoció. Tampoc podran beneficiar-se d'aquesta promoció els alumnes que es beneficien d'un descompte permanent per pertànyer a col·lectius amb els quals ILERNA ONLINE té signats convenis de col·laboració.

 

L'alumne es beneficiarà d'aquesta promoció a títol individual i suposarà l'acceptació íntegra de les presents Bases Legals.

 

QUARTA.- Mecànica de participació. Termini

 

Totes aquelles persones que compleixin amb els requisits de participació i que es matriculin amb un familiar de primer o segon grau de consanguinitat d'algun dels cicles d’FP a distància que ofereix ILERNA ONLINE durant el període de matriculació i ho acrediti aportant els diferents llibres de família que acreditin el tracte en la relació existent entre els familiars. El període de matriculació finalitzarà el 15 d'octubre 2020, llevat que ILERNA ONLINE modifiqui el període de matriculació, donant-li la mateixa publicitat que a les presents Bases Legals.

 

Per beneficiar-se la promoció, un dels familiars ha de contactar amb ILERNA Online (900 730 222 / [email protected]) i informar a Atenció a l'Alumne que es vol matricular juntament amb un familiar de primer o segon grau de consanguinitat. Haurà d'aportar un document (llibre de família) que acrediti la relació familiar o de parentiu entre les dues persones, enviant còpia d'aquests documents a [email protected]. ILERNA ONLINE es reserva el dret a verificar el parentiu o relació familiar existent entre els alumnes matriculats i que es beneficiaran d'un descompte directe de el 5% en la seva primera matrícula.

 

CINQUENA.- Premi

 

S'aplicarà un descompte directe de el 5% a totes aquelles persones que es matriculin per primera vegada en ILERNA Online amb un familiar de primer o segon grau de consanguinitat.

 

El descompte de el 5% s'aplicarà de forma automàtica sobre l'import total de la matrícula, un cop des ILERNA ONLINE es comprovi la relació familiar o de parentiu de les dues persones.

 

No es realitzaran bons per a futurs usos.

 

El descompte serà nominatiu, no podent ser transferit a una altra persona.

Congelació d'assignatures: Si un alumne de ILERNA Online vol congelar una assignatura després d'obtenir el descompte detallat anteriorment haurà d'abonar la diferència de preu d'aquesta assignatura. Automàticament el mòdul quedarà congelat i l'alumne el podrà tornar a activar de cara al següent semestre.

 

SISENA.- Protecció de dades de caràcter personal 

 

De conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals, el tractament de les dades personals que ens hagis proporcionat per al sorteig, es regeix pel que es disposa a continuació:

 

Responsable del tractament:

Identitat: Ilerna Online S.L. (B25774720).

Domicili: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Contacte: [email protected]

 

Categories de dades que es tracten:

Dades identificatives, de contacte i bancàries dels participants que realitzin una matrícula que compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

Finalitats del tractament:

Gestionar la participació en el sorteig;

Devolució de la matrícula objecte del sorteig.

Enviar comunicacions comercials periòdicament per mitjans electrònics, per informar de les activitats, continguts i serveis d'ILERNA ONLINE només en el cas que ens hagi donat el seu consentiment exprés per a això.

 

Destinataris i transferències internacionals:

ILERNA ONLINE no comunicarà les dades personals tractades a cap tercer, excepte que sigui imprescindible per al correcte funcionament del sorteig, o per sol·licitud administrativa i/o judicial. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països.

 

Drets dels interessats:

La legislació reconeix una sèrie de drets en relació amb el tractament de les seves dades personals. Així, podrà accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, sol·licitar la portabilitat i retirar el consentiment donat en qualsevol moment mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected] o mitjançant correu postal a Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida, indicant "Dades Personals Promoció Pla Familiar" en l’"Assumpte". En qualsevol cas, també podrà dirigir-se a l'AEPD a www.aepd.es.

 

SETENA.- Contacte

 

Els Concursants podran contactar amb ILERNA ONLINE per a qualsevol qüestió relacionada amb el sorteig a través de l correu electrònic [email protected].

 

VUITENA.- Acceptació de les bases

 

Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a les oficines de ILERNA ONLINE i a través de la pàgina web www.ilerna.es. Tots els participants del sorteig accepten les bases d'aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades a la pàgina web de ILERNA ONLINE.

 

NOVENA.- Llei aplicable i fur

 

La interpretació i aplicació de les presents Bases Legals es realitzarà d'acord amb la legislació espanyola vigent.

 

Qualsevol conflicte que es susciti en aplicació de les presents Bases Legals i/o en ocasió del sorteig es resoldran pels Jutjats i Tribunals que els pugui correspondre a consumidor.

 

A Lleida, 5 de desembre de el 2019.

 

 

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ "PACK ESTALVI"

PRIMERA.- Organitzador

 

ILERNA ONLINE, S.L. (En endavant, "ILERNA ONLINE")

CIF: B - 25774720

Domicili social: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Correu electrònic de contacte: [email protected]

 

SEGONA.- Objecte de la promoció

 

ILERNA ONLINE llança una promoció sota el nom de "Pack Estalvi", a través de la qual premiarà amb un descompte directe de el 5% a totes les matrícules realitzades en la seva plataforma de Formació Professional (FP) "Ilerna Online" que incloguin 4 o més assignatures. Aquesta promoció és permanent i romandrà vigent fins a l'últim dia del termini de matrícules, que tindrà lloc el 15 d'octubre del 2020. No obstant això, ILERNA ONLINE es reserva el dret a modificar el període de matriculació i li donarà la mateixa publicitat que a les presents Bases Legals.

 

TERCERA.- Requisits de participació

 

Participen en la promoció del "Pack Estalvi" totes aquelles persones majors de 18 anys, proveïdes de DNI, NIE o Passaport vàlid i en vigor, no incapacitades judicialment, sempre que es matriculin de 4 o més assignatures en una mateixa comanda d'algun dels cicles FP a distància que ofereix ILERNA ONLINE i compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

Poden beneficiar-se d'aquesta promoció tant els alumnes actuals d’ILERNA ONLINE, com els que fan per primera vegada la seva matrícula en el centre.

 

Els treballadors d’ILERNA Online que siguin també alumnes, no podran beneficiar-se d'aquesta promoció. Tampoc podran beneficiar-se d'aquesta promoció els alumnes que es beneficien d'un descompte permanent per pertànyer a col·lectius amb els quals ILERNA ONLINE té signats convenis de col·laboració.

 

L'alumne es beneficiarà d'aquesta promoció a títol individual i suposarà l'acceptació íntegra de les presents Bases Legals.

 

QUARTA.- Mecànica de participació. Termini

 

Totes aquelles persones que compleixin amb els requisits de participació i que es matriculin de 4 o més assignatures en una sola comanda d'algun dels cicles de FP a distància que ofereix ILERNA ONLINE durant el període de matriculació.

 

El període de matriculació finalitzarà el 15 d'octubre de 2020. No obstant això, ILERNA ONLINE es reserva el dret a modificar el període de matriculació i li donarà la mateixa publicitat que a les presents Bases Legals.

CINQUENA.- Premi

S'aplicarà un descompte directe de el 5% en totes aquelles matrícules que incloguin quatre o més assignatures en una mateixa comanda.

El descompte de el 5% s'aplicarà de forma automàtica sobre l'import total de la matrícula.

No es realitzaran bons per a futurs usos.

El descompte serà nominatiu, no podent ser transferit a una altra persona.

El descompte també s'aplicarà per convalidar assignatures. Per a això, si l'alumne compra 4 o més sol·licituds de congelació, la rebaixa de l'5% se li aplicarà de forma directa.

Congelació d'assignatures: Si un alumne d’ILERNA Online vol congelar una o diverses assignatures després d'obtenir el descompte detallat anteriorment haurà d'abonar la diferència de preu del conjunt d'assignatures. És a dir, el descompte "Pack Estalvi" quedarà anul·lat en la seva totalitat després de congelar una o diverses assignatures. Automàticament el mòdul o mòduls quedaran congelats i l'alumne el podrà tornar a activar de cara a el següent semestre.

 

SISENA.- Protecció de dades de caràcter personal 

 

De conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals, el tractament de les dades personals que ens hagis proporcionat per al sorteig, es regeix pel que es disposa a continuació:

 

Responsable del tractament:

Identitat: Ilerna Online S.L. (B25774720).

Domicili: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Contacte: [email protected]

 

Categories de dades que es tracten: 

Dades identificatives, de contacte i bancàries dels participants que realitzin una matrícula que compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

Finalitats del tractament:

Gestionar la participació en el sorteig;

Devolució de la matrícula objecte del sorteig.

Enviar comunicacions comercials periòdicament per mitjans electrònics, per informar de les activitats, continguts i serveis d'ILERNA ONLINE només en el cas que ens hagi donat el seu consentiment exprés per a això.

Destinataris i transferències internacionals: 

ILERNA ONLINE no comunicarà les dades personals tractades a cap tercer, excepte que sigui imprescindible per al correcte funcionament del sorteig, o per sol·licitud administrativa i/o judicial. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països.

 

Drets dels interessats: 

La legislació reconeix una sèrie de drets en relació amb el tractament de les seves dades personals. Així, podrà accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, sol·licitar la portabilitat i retirar el consentiment donat en qualsevol moment mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected] o mitjançant correu postal a Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida, indicant "Dades Personals Pack Estalvi" en l’"Assumpte". En qualsevol cas, també podrà dirigir-se a l'AEPD a www.aepd.es.

 

SETENA.- Contacte

 

Els Concursants podran contactar amb ILERNA ONLINE per a qualsevol qüestió relacionada amb el sorteig a través de l correu electrònic [email protected].

 

VUITENA.- Acceptació de les bases

 

Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a les oficines de ILERNA ONLINE i a través de la pàgina web www.ilerna.es. Tots els participants del sorteig accepten les bases d'aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades a la pàgina web de ILERNA ONLINE.

 

NOVENA.- Llei aplicable i fur

 

La interpretació i aplicació de les presents Bases Legals es realitzarà d'acord amb la legislació espanyola vigent.

 

Qualsevol conflicte que es susciti en aplicació de les presents Bases Legals i/o en ocasió del sorteig es resoldran pels Jutjats i Tribunals que els pugui correspondre a consumidor.

 

A Lleida, 5 de desembre de el 2019.

BASES LEGALS SORTEIG “LOTERIA ONLINER”

PRIMERA.- Organitzador

ILERNA ONLINE, S.L. (En endavant, "ILERNA ONLINE")

CIF: B - 25774720

Domicili social: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Correu electrònic de contacte: [email protected]

SEGONA.- Objecte de la promoció

ILERNA Online llança una promoció sota el nom de "La Loteria Onliner", a través de la qual premiarà amb una matrícula gratis a un alumne que s'hagi matriculat entre el 30 de desembre de 2019 i el 5 de gener de 2020 i que els tres últims dígits del seu número de comanda coincideixen amb els tres últims dígits del número guanyador del Sorteo del Niño, que se celebrarà el 6 de gener de al 2020 (en endavant, el "Sorteo del Niño").

TERCERA.- Requisits de participació

Participen en la promoció del "La Loteria Onliner" totes aquelles persones majors de 18 anys, proveïdes de DNI, NIE o Passaport vàlid i en vigor, no incapacitades judicialment, sempre que es matriculin juntament amb un familiar de primer o segon grau de consanguinitat en algun dels cicles FP a distància que ofereix ILERNA ONLINE i compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

No podran participar en el sorteig aquelles persones que, durant les dates en què romangui vigent el mateix, es trobin prestant serveis mitjançant relació laboral per ILERNA ONLINE, S.L.

La participació en el sorteig es realitzarà a títol individual i suposarà l'acceptació íntegra de les presents Bases Legals.

QUARTA.- Mecànica de participació. termini

Totes aquelles persones que compleixin amb els requisits de participació i que es matriculin en algun dels cicles de FP a distància que ofereix ILERNA ONLINE des del 30 de desembre de 2019 a les 00:00 hores fins el 5 de gener de 2020 a les 23 : 59 hores, entraran en el sorteig de "La Loteria Onliner".

CINQUENA.- Premi

Se sortejarà UNA (1) matrícula gratis en el període establert en les presents bases, el que donarà lloc a UNA (1) única persona guanyadora (en endavant, "el guanyador"). Si el guanyador de la matrícula gratis renunciés al seu premi, el bo amb l'import de la matrícula quedaria sense adjudicatari.

El guanyador serà la persona els tres últims dígits del seu número de comanda coincideixin amb els tres últims dígits del número guanyador del Sorteo del Niño.

El sorteig pot quedar desert si no hi ha cap nombre de comanda que els seus tres últims dígits coincideixin amb els tres últims dígits del número guanyador de la Rifa de l'Infant.

El bo será nominatiu

no podent ser transferit ni cedit a una altra persona que no sigui el guanyador; el premi es notificarà d'acord queda establert en la Base Legal SISENA.

L'import íntegre de la matrícula dels guanyadors es retornarà de formes diferents tenint en compte els següents criteris:

Si l'alumne premiat té pendents assignatures per cursar per un valor igual o superior a l'import guanyat, se li enviarà un bo perquè pugui usar-lo en noves matrícules.

Si l'alumne premiat té pendents assignatures per cursar per un valor inferior a l'import guanyat, se li enviarà un bo perquè pugui usar-lo en les matrícules de les assignatures pendents. La diferència se li retornarà via transferència bancària a la compte corrent facilitat a l'hora de realitzar la matrícula.

Si l'alumne premiat ja no té més assignatures per cursar, se li farà una transferència bancària amb l'import íntegre de el bo guanyat en el compte corrent facilitat a l'hora de realitzar la matrícula.

El bo es pot utilitzar en qualsevol període de matriculació. El guanyador podrà usar-lo només per a la matrícula que tingui com a objecte l'adquisició de noves assignatures. El bo no es podrà fer servir per pagar, a títol enunciatiu que no limitatiu, les taxes d'expedició de títol, les referents a les convalidacions, pagament d'assignatures reconegudes, certificats de notes o de matrícula, llibres i compra de servei Premium.

Congelació d'assignatures: Si un alumne de ILERNA Online vol congelar una assignatura després d'obtenir el bo detallat anteriorment haurà d'abonar la diferència de preu d'aquesta assignatura. Automàticament el mòdul quedarà congelat i l'alumne el podrà tornar a activar de cara al següent semestre.

SISENA.- Elecció dels guanyadors. Notificació i lliurament de premis.

El sorteig de la Loteria Onliner es realitzarà el 6 de gener de 2020, un cop hagi conclòs la celebració del Sorteo del Niño.

ILERNA Online comunicarà els tres guanyadors del sorteig el dia 7 de gener del 2020, així com les instruccions concretes perquè gaudeixin del premi. La comunicació li serà enviada a l'adreça de correu electrònic i, si no, a l'adreça de correu postal que hagin facilitat en la matrícula.

El guanyador disposarà d'un termini de 48 hores des que rebi la notificació anterior per acceptar el premi. Si el guanyador del premi no accepta el premi o renunciés al mateix, el premi quedarà sense adjudicatari.

SÉPTIMA.- Fiscalitat

El sorteig objecte de les presents Bases Legals es regeix per la legislació vigent a Espanya, sent-li aplicable les disposicions sobre fiscalitat que corresponguin.

En aquest sentit, ILERNA ONLINE informa als participants que el bo guanyat serà considerat com a guany patrimonial no derivat de transmissions, pel que quedarà subjecte a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), i és responsabilitat dels guanyadors complir amb les seves respectives obligacions fiscals. 

VUITENA.- Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals, el tractament de les dades personals que ens hagis proporcionat per al sorteig, es regeix pel que es disposa a continuació:

Responsable del tractament:

Identitat: Ilerna Online S.L. (B25774720).

Domicili: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Contacte: [email protected]

Categories de dades que es tractaran:

Dades identificatives, de contacte i bancàries dels participants que realitzin una matrícula que compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

Finalitats del tractament:

Gestionar la participació en el sorteig;

Devolució de la matrícula objecte del sorteig.

Enviar comunicacions comercials periòdicament per mitjans electrònics, per informar de les activitats, continguts i serveis d'ILERNA ONLINE només en el cas que ens hagi donat el seu consentiment exprés per a això.

Base legal del tractament:

La base legal que legitima ILERNA ONLINE per tractar les seves dades personals és el consentiment exprés recaptat a l'omplir i enviar el formulari per participar en el sorteig.

Conservació de les dades personals: 

Les dades personals dels participants seran conservades per ILERNA ONLINE durant el temps necessari per gestionar el sorteig. Un cop finalitzat, les dades seran suprimides de les bases de dades d’ILERNA ONLINE. En cas d'haver prestat el seu consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials, les seves dades seran conservades mentre no consti la revocació del seu consentiment.

Destinataris i transferències internacionals: 

ILERNA ONLINE no comunicarà les dades personals tractades a cap tercer, excepte que sigui imprescindible per al correcte funcionament del sorteig, o per sol·licitud administrativa i/o judicial. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països.

Drets dels interessats: 

La legislació reconeix una sèrie de drets en relació amb el tractament de les seves dades personals. Així, podrà accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, sol·licitar la portabilitat i retirar el consentiment donat en qualsevol moment mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected] o mitjançant correu postal a Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida, indicant "Dades Personals Sorteig" en l’"Assumpte". En qualsevol cas, també podrà dirigir-se a l'AEPD a www.aepd.es.

NOVENA.- Contacte

Els Concursants podran contactar amb ILERNA ONLINE per a qualsevol qüestió relacionada amb el sorteig a través de l correu electrònic [email protected].

DESENA.- Acceptació de les bases

Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a les oficines de ILERNA ONLINE i a través de la pàgina web www.ilerna.es. Tots els participants del sorteig accepten les bases d'aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades a la pàgina web de ILERNA ONLINE.

ONZENA.- Llei aplicable i fur

La interpretació i aplicació de les presents Bases Legals es realitzarà d'acord amb la legislació espanyola vigent.

Qualsevol conflicte que es susciti en aplicació de les presents Bases Legals i/o en ocasió del sorteig es resoldran pels Jutjats i Tribunals que els pugui correspondre a consumidor.

 

A Lleida, 5 de desembre del 2019.

 

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ “BOOK WEEK”

 

PRIMERA.- Organitzador

ILERNA ONLINE, S.L. (En endavant, "ILERNA ONLINE")

CIF: B - 25774720

Domicili social: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Correu electrònic de contacte: [email protected]

 

SEGONA.- Objecte de la promoció

 

ILERNA Online llança una promoció sota el nom de "Book Week", a través de la qual l'alumne acumularà 5 euros de descompte per cada llibre en format paper que compri a través de la pàgina web d’ILERNA Online. Aquesta promoció estarà disponible del 13 de gener al 19 de gener de al 2020 (ambdós inclosos). L'alumne haurà de reinvertir els diners acumulats en el seu compte d’ILERNA Online en la compra d'una assignatura dins del mateix període de matriculació en què ha realitzat la compra dels seus llibres.

 

TERCERA.- Requisits de participació

Participen a la promoció "Book Week" totes aquelles persones majors de 18 anys, proveïdes de DNI, NIE o Passaport vàlid i en vigor, no incapacitades judicialment, sempre que comprin llibres en format paper a través de la pàgina web d’ILERNA Online entre el 13 i el 19 de gener del 2020 (ambdós inclosos) i compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

No podran beneficiar-se d'aquesta promoció els alumnes que es beneficien d'un descompte permanent per pertànyer a col·lectius amb els quals ILERNA Online té signats convenis de col·laboració.

 

Poden beneficiar-se d'aquesta promoció tant els alumnes actuals d’ILERNA ONLINE, com els que fan per primera vegada la seva matrícula en el centre.

 

L'alumne es beneficiarà d'aquesta promoció a títol individual i suposarà l'acceptació íntegra de les presents Bases Legals.

 

QUARTA.- Mecànica de participació. Termini

 

Totes aquelles persones que compleixin amb els requisits de participació i que comprin un o més llibres en format paper a través de la página web d’ILERNA Online entre el 13 i el 19 de gener del 2020.  

CINQUENA.- Descompte

 

Tots els alumnes que comprin llibres en format paper durant els dies 13 i 19 de gener del 2020 (ambdós inclosos) s'acumularan al seu compte d’ILERNA Online 5 euros per cada llibre comprat.

 

L'alumne haurà de reinvertir els diners acumulats en el seu compte d’ILERNA Online en la compra d'una assignatura dins del mateix període de matriculació en què ha realitzat la compra dels seus llibres (l’esmentat període de matriculació finalitzarà el 15 d'octubre de 2020).

 

L'alumne no podrà reinvertir els diners fora de el període de matriculació en què ha realitzat la compra dels seus llibres. Un cop es tanqui el període de matriculació l'alumne perdrà del seu compte d’ILERNA Online els diners no invertits.

 

L'alumne només podrà invertir els diners acumulats en l'adquisició de noves assignatures. Els diners acumulats no es podran fer servir per pagar, a títol enunciatiu que no limitatiu, les taxes d'expedició de títol, les referents a les convalidacions, pagament d'assignatures reconegudes, certificats de notes o de matrícula, llibres i compra de servei Premium.

 

El descompte serà nominatiu, no podent ser transferit a una altra persona.

Congelació d'assignatures: Si un alumne de ILERNA Online vol congelar una assignatura després d'obtenir el descompte detallat anteriorment haurà d'abonar la diferència de preu d'aquesta assignatura. Automàticament el mòdul quedarà congelat i l'alumne el podrà tornar a activar de cara al següent semestre.

 

SISENA.- Protecció de dades de caràcter personal

 

De conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals, el tractament de les dades personals que ens hagis proporcionat per al sorteig, es regeix pel que es disposa a continuació:

 

Responsable del tractament:

Identitat: Ilerna Online S.L. (B25774720).

Domicili: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Contacte: [email protected]

 

Categories de dades que es tractaran: 

Dades identificatives, de contacte i bancàries dels participants que realitzin una matrícula que compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

Finalitats del tractament:

Gestionar la participació en el sorteig;

Devolució de la matrícula objecte del sorteig.

Enviar comunicacions comercials periòdicament per mitjans electrònics, per informar de les activitats, continguts i serveis d'ILERNA ONLINE només en el cas que ens hagi donat el seu consentiment exprés per a això.

 

Base legal del tractament: 

La base legal que legitima ILERNA ONLINE per tractar les seves dades personals és el consentiment exprés recaptat a l'omplir i enviar el formulari per participar en el sorteig.

 

Conservació de les dades personals: 

Les dades personals dels participants seran conservades per ILERNA ONLINE durant el temps necessari per gestionar el sorteig. Un cop finalitzat, les dades seran suprimides de les bases de dades d’ILERNA ONLINE. En cas d'haver prestat el seu consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials, les seves dades seran conservades mentre no consti la revocació del seu consentiment.

 

Destinataris i transferències internacionals: 

ILERNA ONLINE no comunicarà les dades personals tractades a cap tercer, excepte que sigui imprescindible per al correcte funcionament del sorteig, o per sol·licitud administrativa i/o judicial. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països.

Drets dels interessats: 

La legislació reconeix una sèrie de drets en relació amb el tractament de les seves dades personals. Així, podrà accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, sol·licitar la portabilitat i retirar el consentiment donat en qualsevol moment mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected] o mitjançant correu postal a Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida, indicant "Dades Personals Book Week" en l’Assumpte". En qualsevol cas, també podrà dirigir-se a l'AEPD a www.aepd.es.

 

SETENA.- Contacte 

 

Els alumnes podran contactar amb ILERNA ONLINE per a qualsevol qüestió relacionada amb el sorteig a través de l correu electrònic [email protected].

 

VUITENA.- Acceptació de les bases

 

Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a les oficines de ILERNA ONLINE i a través de la pàgina web www.ilerna.es. Tots els participants del sorteig accepten les bases d'aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades a la pàgina web de ILERNA ONLINE.

 

NOVENA.- Llei aplicable i fur

 

La interpretació i aplicació de les presents Bases Legals es realitzarà d'acord amb la legislació espanyola vigent.

 

Qualsevol conflicte que es susciti en aplicació de les presents Bases Legals i/o en ocasió del sorteig es resoldran pels Jutjats i Tribunals que els pugui correspondre a consumidor.

 

A Lleida, 08 de gener del 2020. 

 

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ “ESTUDIANTS DE 10”

 

PRIMERA.- Organitzador

ILERNA ONLINE, S.L. (En endavant, "ILERNA ONLINE")

CIF: B - 25774720

Domicili social: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Correu electrònic de contacte: [email protected]

 

SEGONA.- Objecte de la promoció

 

ILERNA Online llança una promoció sota el nom de "Estudiants de 10", a través de la qual l'alumne tindrà un descompte directe de 10 euros en la matrícula si realitza una matrícula entre el 10 i el 17 de juny de al 2020 (ambdós inclosos).

 

TERCERA.- Requisits de participació

 

Participen en la promoció "Estudiants de 10" totes aquelles persones majors de 18 anys, proveïdes de DNI, NIE o Passaport vàlid i en vigor, no incapacitades judicialment, sempre que realitzin una matrícula el mateix dia en què es publiquen les seves notes dels exàmens ordinaris.

 

No podran beneficiar-se d'aquesta promoció les persones que no portin, al menys, un semestre cursat a ILERNA Online.

 

Per beneficiar-se d'aquesta promoció és requisit indispensable que l'alumne hagi cursat el primer semestre del l'any 2020. És a dir, el que comprèn entre els mesos de febrer i maig del 2020.

 

L'alumne es beneficiarà d'aquesta promoció a títol individual i suposarà l'acceptació íntegra de les presents Bases Legals. 

 

QUARTA.- Mecànica de participació. termini

Tots els alumnes que compleixin amb els requisits de participació i que realitzin una matrícula entre els dies 10 i 17 de juny de 2020.

 

Per gaudir d'aquest descompte immediat de 10 euros, l'alumne ha de matricular entre el 10 i el 17 de juny de 2020.

 

El descompte no s'aplicarà si l'alumne es matricula abans o després dels terminis indicats.

 

CINQUENA.- Descompte

Tots els alumnes que es matriculin entre el 10 i el 17 de juny de 2020 hauran un descompte directe de 10 euros en la seva matrícula que es comptabilitzarà en el moment de realitzar el pagament.

 

El descompte serà nominatiu, no podent ser transferit a una altra persona.

 

Congelació d'assignatures: Si un alumne de ILERNA Online vol congelar una assignatura després d'obtenir el descompte detallat anteriorment haurà d'abonar la diferència de preu d'aquesta assignatura. Automàticament el mòdul quedarà congelat i l'alumne el podrà tornar a activar de cara al següent semestre.

 

SISENA.- Protecció de dades de caràcter personal

 

De conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals, el tractament de les dades personals que ens hagis proporcionat per al sorteig, es regeix pel que es disposa a continuació:

 

Responsable del tractament:

Identitat: Ilerna Online S.L. (B25774720).

Domicili: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Contacte: [email protected]

 

Categories de dades que tractaran: 

Dades identificatives, de contacte i bancàries dels participants que realitzin una matrícula que compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

Finalitats del tractament:

Gestionar la participació en el sorteig;

Devolució de la matrícula objecte del sorteig.

Enviar comunicacions comercials periòdicament per mitjans electrònics, per informar de les activitats, continguts i serveis d'ILERNA ONLINE només en el cas que ens hagi donat el seu consentiment exprés per a això.

 

Destinataris i transferències internacionals: 

ILERNA ONLINE no comunicarà les dades personals tractades a cap tercer, excepte que sigui imprescindible per al correcte funcionament del sorteig, o per sol·licitud administrativa i/o judicial. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països.

 

Drets dels interessats: 

La legislació reconeix una sèrie de drets en relació amb el tractament de les seves dades personals. Així, podrà accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, sol·licitar la portabilitat i retirar el consentiment donat en qualsevol moment mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected] o mitjançant correu postal a Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida, indicant "Dades Personals Estudiants de 10" en l’"Assumpte". En qualsevol cas, també podrà dirigir-se a l'AEPD a www.aepd.es.

 

SETENA.- Contacte

Els Concursants podran contactar amb ILERNA ONLINE per a qualsevol qüestió relacionada amb el sorteig a través de l correu electrònic [email protected].

 

VUITENA.- Acceptació de les bases

Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a les oficines d’ILERNA ONLINE i a través de la pàgina web www.ilerna.es. Tots els participants del sorteig accepten les bases d'aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades a la pàgina web d’ILERNA ONLINE.

NOVENA.- Llei aplicable i fur

La interpretació i aplicació de les presents Bases Legals es realitzarà d'acord amb la legislació espanyola vigent.

 

Qualsevol conflicte que es susciti en aplicació de les presents Bases Legals i/o en ocasió del sorteig es resoldran pels Jutjats i Tribunals que els pugui correspondre a consumidor.

 

A Lleida, 15 de maig del 2020.


BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ “EL DOBLET D’ILERNA ONLINE”

 

PRIMERA.- Organitzador

ILERNA ONLINE, S.L. (En endavant, "ILERNA ONLINE")

CIF: B - 25774720

Domicili social: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Correu electrònic de contacte: [email protected]

 

SEGONA.- Objecte de la promoció

ILERNA Online llança una promoció sota el nom de "El Doblet d’ILERNA Online", a través de la qual premiarà amb un descompte directe de 100 euros als exalumnes o alumnes que es matriculin en un segon cicle de ILERNA Online. El xec de 100 euros tindrà una validesa d'un any des de la data de finalització del cicle formatiu.


TERCERA.- Requisits de participació

 

Participen en la promoció "El Doblet d’ILERNA Online" totes aquelles persones majors de 18 anys, proveïdes de DNI, NIE o Passaport vàlid i en vigor, no incapacitades judicialment, sempre que es matriculin d'un segon cicle de Formació Professional a distància que ofereix ILERNA ONLINE i compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

Poden beneficiar-se d'aquesta promoció:

 

Alumnes que han acabat un primer cicle de Formació Professional a distància a ILERNA Online i es matriculin d'un segon cicle.

 

Els treballadors d’ILERNA Online que siguin també alumnes, no podran beneficiar-se d'aquesta promoció. Tampoc podran beneficiar-se d'aquesta promoció els alumnes que es beneficien d'un descompte permanent per pertànyer a col·lectius amb els quals ILERNA Online té signats convenis de col·laboració.

 

L'alumne es beneficiarà d'aquesta promoció a títol individual i suposarà l'acceptació íntegra de les presents Bases Legals.

 

QUARTA.- Mecànica de participació. Termini

 

Totes aquelles persones que compleixin amb els requisits de participació i que es matriculin d'un segon cicle de Formació Professional a distància que ofereix ILERNA ONLINE durant el període de matriculació. Dins de l'any següent a la data de finalització del cicle formatiu.

 

CINQUENA.- Descompte


S'aplicarà un descompte de 100 euros a totes aquelles persones que es matriculin d'un segon cicle d’ILERNA Online. Dins de l'any següent a la data de finalització del cicle formatiu.

 

El descompte de 100 euros s'aplicarà de forma automàtica sobre l'import total de la primera matrícula que realitzi en un segon cicle de ILERNA Online.

 

No es realitzaran bons per a futurs usos. Excepte la congelació d'assignatures, podent els alumnes congelar una assignatura per a realitzar-la al següent semestre (Congelació d'assignatures: Si un alumne de ILERNA Online vol congelar una assignatura després d'obtenir el descompte detallat anteriorment haurà d'abonar la diferència de preu d'aquesta assignatura. Automàticament el mòdul quedarà congelat i l'alumne el podrà tornar a activar de cara al següent semestre).

 

El descompte serà nominatiu, no podent ser transferit a una altra persona.

 

SISENA.- Protecció de dades de caràcter personal

 

De conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals, el tractament de les dades personals que ens hagis proporcionat per al sorteig, es regeix pel que es disposa a continuació:

 

Responsable del tractament:

Identitat: Ilerna Online S.L. (B25774720).

Domicili: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Contacte: [email protected]

 

Categories de dades que es tractaran:

Dades identificatives, de contacte i bancàries dels participants que realitzin una matrícula que compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

 

Finalitats del tractament:

Gestionar la participació en el sorteig;

Devolució de la matrícula objecte del sorteig.

Enviar comunicacions comercials periòdicament per mitjans electrònics, per informar de les activitats, continguts i serveis d'ILERNA ONLINE només en el cas que ens hagi donat el seu consentiment exprés per a això.

 

Destinataris i transferències internacionals

ILERNA ONLINE no comunicarà les dades personals tractades a cap tercer, excepte que sigui imprescindible per al correcte funcionament del sorteig, o per sol·licitud administrativa i/o judicial. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països.

 

Drets dels interessats

La legislació reconeix una sèrie de drets en relació amb el tractament de les seves dades personals. Així, podrà accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, sol·licitar la portabilitat i retirar el consentiment donat en qualsevol moment mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected] o mitjançant correu postal a Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida, indicant "Dades Personals Doblet d'Ilerna Online" en l’"Assumpte". En qualsevol cas, també podrà dirigir-se a l'AEPD a www.aepd.es.

 

SETENA.- Contacte 

 

Els alumnes podran contactar amb ILERNA ONLINE per a qualsevol qüestió relacionada amb el sorteig a través de l correu electrònic [email protected].

 

VUITENA.- Acceptació de les bases

 

Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a les oficines de ILERNA ONLINE i a través de la pàgina web www.ilerna.es. Tots els participants del sorteig accepten les bases d'aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades a la pàgina web de ILERNA ONLINE.

 

NOVENA.- Llei aplicable i fur

 

La interpretació i aplicació de les presents Bases Legals es realitzarà d'acord amb la legislació espanyola vigent.

 

Qualsevol conflicte que es susciti en aplicació de les presents Bases Legals i/o en ocasió del sorteig es resoldran pels Jutjats i Tribunals que els pugui correspondre a consumidor.

 

A Lleida, 27 de febrer del 2020. 

BASES DE LA “PROMOCIÓ ANTICIPA'T”

 

 PRIMERA.- Organitzador

ILERNA ONLINE, S.L. (En endavant, "ILERNA ONLINE")

CIF: B - 25774720

Domicili social: Turó de Gardeny. Complex Magical Media, Edifici 5, 25003, Lleida.

Correu electrònic de contacte: [email protected]

 

SEGONA.- Objecte de la promoció

ILERNA Online llança una promoció sota el nom de “Promoció Anticipa't”, a través de la qual qualsevol persona que realitzi una matrícula dins dels terminis establerts en les presents Bases Legals, tindrà un descompte directe del 20%, 15%, 10% i 5% en la matrícula del pagament el qual vagi a realitzar. La promoció estarà disponible des del 03 de març de 2020 fins al 15 d'agost de 2020 (totes dues dates estaran incloses en la promoció)

 

TERCERA.- Requisits de participació

Participen en la “Promoció Anticipa't” totes aquelles persones majors de 18 anys, proveïdes de DNI, NIE o Passaport vàlid i en vigor, no incapacitades judicialment, sempre que realitzin una matrícula durant el termini establert en les presents Bases Legals.

No podran beneficiar-se d'aquesta promoció els alumnes que es beneficien d'un descompte permanent per pertànyer a col·lectius amb els quals ILERNA Online té signats convenis de col·laboració.

Tampoc podran participar en la Promoció Anticipa't aquelles persones que, durant les dates en què romangui vigent la Promoció, es trobin i/o hagin prestat serveis mitjançant relació laboral per a ILERNA Online o siguin familiars en primer o segon grau de consanguinitat o afinitat dels empleats d'aquesta/s mercantil/és.

L'alumne es beneficiarà d'aquesta promoció a títol individual i suposarà l'acceptació íntegra de les presents Bases Legals.

 

QUARTA.- Mecànica de participació. Termini

Tots els alumnes que compleixin amb els requisits de participació i que realitzin una matrícula entre el 03 de març de 2020, a les 00.00 hores, i el 15 d'agost de 2020, a les 23.59 hores, (totes dues dates inclusivament), es beneficiaran d'un descompte de manera directa en realitzar la matrícula, tot això conforme als trams:

20%: Si es matriculen entre el 3/03/2020, a les 00.00 hores, i el 15/04/2020, a les 23.59 hores.

15%: Si es matriculen entre el 16/04/2020, a les 00.00 hores, i el 13/05/2020, a les 23.59 hores.

10%: Si es matriculen entre el 14/05/2020, a les 00.00 hores, i el 30/06/2020, a les 23.59 hores.

5%: Si es matriculen entre el 01/07/2020, a les 00.00 hores, i el 15/08/2020, a les 23.59 hores.

En cap cas podrà beneficiar-se del descompte de manera directa sobre la matrícula aquells alumnes que es matriculin fora dels períodes en el paràgraf anteriorment esmentats. Tampoc s'aplicarà el descompte relatiu a un tram si l'alumne s'ha matriculat en les dates anteriorment esmentades.

 

QUINTA.- Descompte

Tots els alumnes que es matriculin durant els terminis indicats en el punt anterior rebran un descompte directe en aquesta matrícula del 20%, 15%, 10% i 5% (sempre que realitzin la matrícula dins del tram de dates corresponent a cadascun dels descomptes).

El descompte també s'aplicarà per convalidar assignatures. Per a això, si l'alumne realitza una sol·licitud de congelació se li aplicarà de forma directa el descompte que estigui actiu en aquest moment.

Congelació d'assignatures: Si un alumne de ILERNA Online vol congelar una o diverses assignatures després d'obtenir el descompte detallat anteriorment haurà d'abonar la diferència de preu de l’assignatura o les assignatures congelades. Automàticament el mòdul o mòduls quedaran congelats i s'activaran automàticament en el següent semestre.

La persona receptora d'el descompte no podrà usar-lo per pagar les taxes d'expedició de títol, inscripció a el procés d'Assessorament i Reconeixement, pagament d'assignatures reconegudes, certificats de notes o de matrícula, llibres i contractació de servei Premium.

 

SISENA - Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals, el tractament de les dades personals que ens hagis proporcionat per a beneficiar-te de la promoció, es regirà pel que es disposa a continuació:

Responsable del tractament:

Identitat: Ilerna Online S.L. (B25774720).

Domicili: Turó de Gardeny. Complex Magical Mitjana, Edifici 5 25003, Lleida

Contacte: [email protected]

 

Categories de dades que es van tractar

Dades identificatives, de contacte i bancaris dels participants que realitzin una matrícula que compleixin amb els requisits establerts en les presents Bases Legals.

Finalitats del tractament:

Gestionar la participació en la promoció;

Enviar comunicacions comercials periòdicament per mitjans electrònics, per a informar de les activitats, continguts i serveis de ILERNA ONLINE solament en el cas que ens hagi donat el seu consentiment exprés per a això.

Destinataris i transferències internacionals:

ILERNA ONLINE no comunicarà les dades personals tractats a cap tercer, excepte que sigui imprescindible per al correcte funcionament de la promoció, o per sol·licitud administrativa i/o judicial. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països.

Drets dels interessats:

La legislació reconeix una sèrie de drets en relació amb el tractament de les seves dades personals. Així, podrà accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, sol·licitar la portabilitat i retirar el consentiment prestat en qualsevol moment mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected] o mitjançant correu postal a Turó de Gardeny. Complex Magical Mitjana, Edifici 5, 25003, Lleida, indicant “Dades Personals Promoció Anticipa't” en el “Assumpte”. En qualsevol cas, també podrà dirigir-se a l'AEPD en www.aepd.es.

 

 

SETENA.- Contacto

Els alumnes que es beneficiïn d'aquesta promoció podran contactar amb ILERNA ONLINE per a qualsevol qüestió relacionada amb la promoció a través del correu electrònic [email protected]

 

OCTAVA.- Acceptació de les bases

Les bases de la promoció estaran a la disposició de qualsevol interessat en les oficines de ILERNA ONLINE i a través de la pàgina web www.ilerna.es. Tots els beneficiats d'aquesta Promoció accepten les bases d'aquesta, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades en la pàgina web de ILERNA ONLINE.

 

NOVENA.- Llei aplicable i fur

La interpretació i aplicació de les presents Bases Legals es realitzarà conformement a la legislació espanyola vigent. Qualsevol conflicte que se susciti en aplicació de les presents Bases Legals i/o en ocasió de la Promoció es resoldran pels Jutjats i Tribunals que per llei pogués correspondre al consumidor.

 

A Lleida, 3 de març de 2020.