BASES AMICS PER DESCOMPTE

El centre de Formació Professional a distància ILERNA Online ofereix un descompte de 100 euros a qualsevol alumne o exalumne que aporti un nou alumne al centre.

Quan un alumne o exalumne d’ILERNA Online recomana el centre d’FP a distància a un amic, conegut o familiar rebrà un descompte de 100 euros en concepte de recomanació si aquesta persona acaba matriculant-se a ILERNA Online.

BASES DE LA PROMOCIÓ AMICS PER DESCOMPTE

  • Participen a la promoció Amics per descompte totes aquelles persones, majors de 18 anys, proveïdes de DNI o equivalent i que siguin o hagin estat alumnes d’ILERNA Online i recomanin el centre a algun amic, conegut o familiar que acaba matriculant-se a ILERNA Online. Es considera alumne tota persona que hagi cursat, almenys, un semestre a ILERNA Online.
  • La promoció té validesa durant el període de matriculació vigent en ILERNA Online a cada semestre.
  • Avís als destinataris de la promoció Amics per descompte: La persona destinatària del descompte de 100 euros rebrà al seu correu electrònic un codi amb el pertinent descompte.
  • Promoció Amics per descompte: ILERNA Online ofereix un descompte de 100 euros a qualsevol alumne o exalumne que aporti un nou alumne al centre. Qualsevol persona que es converteixi en nou alumne d’ILERNA Online i ho faci a través d'una recomanació d'un actual o antic alumne haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça online@ilerna.com adjuntant la confirmació de matrícula i indicant el nom i cognoms de l'actual o antic alumne que li ha recomanat ILERNA Online. El nou alumne haurà d'enviar aquest correu electrònic a ILERNA Online en un termini màxim de 48 hores després d'haver-se matriculat. Si el nou alumne excedeix el termini indicat, ILERNA Online podrà negar-li la seva participació en la promoció pels motius indicats. ILERNA Online es posarà en contacte via correu electrònic amb l'actual o antic alumne d’ILERNA Online que ha recomanat el centre i li farà arribar un codi amb un descompte de 100 euros.
  • Ús del descompte: La persona receptora del codi amb el descompte de 100 euros podrà usar-lo íntegrament en la següent matrícula, cedir-lo a la persona a qui ha recomanat ILERNA Online o compartir-lo amb la persona a qui ha recomanat ILERNA Online.
  • Pagaments que pot realitzar: La persona receptora del codi amb el descompte podrà usar-lo per a la seva propera matrícula o per pagar les taxes d'expedició del títol, les referents a les convalidacions, inscripció al procés d'Assessorament i Reconeixement, pagament d'assignatures reconegudes, certificats de notes o de matrícula, llibres i conversió de modalitat de matrícula Classic a Premium.
  • Altres: El descompte no és canviable per diners. No podran resultar receptors els menors de 18 anys. 
  • Acceptació de les bases: Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a les oficines d’ILERNA Online i a través de la pàgina web www.ilerna.es. Tots els participants de la promoció, pel simple fet de la participació, accepten les bases d'aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades a la pàgina de registre d'aquesta promoció.

En Lleida, 18 de abril de 2018

Fdo.: Jordi Giné Llorens