Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a superior en Màrqueting i Publicitat

Tècnic/a superior en Màrqueting i Publicitat

Ja pots estudiar el cicle formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat a Lleida, un cicle formatiu que dona resposta a la demanda creixent de tècnics/es superiors en aquesta disciplina, especialistes en comunicació, disseny, investigació de mercats i definició i seguiment d’estratègies de màrqueting.

A més, a ILERNA, realitzant aquest cicle formatiu de grau superior t'ajudarem a obtenir la certificació en Google Adwords i Google Analytics, una certificació molt valorada en el món laboral i també rebràs formació específica en xarxes socials.

El proper dijous 9 de maig durem a terme les xerrades inforamtives on t'explicarem tot el qeu necessites saber sobre aqeust cicle formatiu, reserva ja la teva plaça

inscripcion sesiones informativas

duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Alt contingut pràctic

Alt contingut pràctic

Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU DE MÀRQUETING I PUBLICITAT APRENDRÀS A:

 • Definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials
 • Promocionar i fer publicitat de productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats
 • Elaborar los materials publicitaris i promocionals necessaris

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones creatives amb interès en el món del màrqueting i la publicitat
 • Persones amb interés pel màrqueting digital i els relacions públiques
 • Persones que volen treballar com a assistent/a de cap de producte, tècnic/a en màrqueting i/o publicitat
 • Persones que volen treballar en l'organització d'esdeveniments i relacions públiques
 • Professionals del món del màrqueting i la publicitat que no disposen de la titulació de tècnic/asuperior en màrqueting i publicitat.
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones creatives amb interès en el món del màrqueting i la publicitat
 • Persones amb interés pel màrqueting digital i els relacions públiques
 • Persones que volen treballar com a assistent/a de cap de producte, tècnic/a en màrqueting i/o publicitat
 • Persones que volen treballar en l'organització d'esdeveniments i relacions públiques
 • Professionals del món del màrqueting i la publicitat que no disposen de la titulació de tècnic/asuperior en màrqueting i publicitat.

REQUISITS D'ACCÉS D'AQUEST CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Tens accés directe al cicle si compleixes algun dels següents requisits:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Atenció al client, consumidor i usuari

Organitza el departament d’atenció al client, definint-ne les funciones i estructura i la seva relació amb altres departaments, per transmetre la imatge més adequada de l’empresa o organització.

Utilitza tècniques de comunicació en situacions d’atenció al client, consumidor o usuari, proporcionant-li la informació sol·licitada.

Organitza un sistema d’informació al client que optimitzi el cost i el temps de tractament i accés, aplicant tècniques de organització i arxiu tant manuals com informàtiques.

Elabora un pla de qualitat i millora del procés d’atenció al client, consumidor o usuari, aplicant tècniques de control i avaluació de l’eficàcia del servei.

Identifica els diferents organismes i institucions de protecció al consumidor i usuari, analitzant-ne les competències de cadascun.

Gestiona les queixes i reclamacions del client, consumidor o usuari, aplicant tècniques de comunicació i negociació per assolir soluciones de consens entre les parts.

Descriu els processos de mediació i arbitratge de consum per a resoldre situacions de conflicte en matèria de consum, aplicant la legislació vigent.

Mòdul 2

Disseny i elaboració de material de comunicació

Determina i prepara el contingut dels materials de comunicació i publicitat per a tot tipus de suport, seguint l‘estratègia de comunicació d’una empresa o  organització i utilitzant la informació necessària i atenent al pressupost disponible.

Organitza el pla de realització i/o difusió dels materials de comunicació, promoció i publicitat elaborats, respectant la identitat corporativa.

Confecciona materials publicitaris i informatius, utilitzant tècniques de disseny gràfic, audiovisual i artístic.

Aplica tècniques de comunicació persuasiva, identificant els estils propis de la comunicació comercial i informativa de l'empresa.

Mòdul 3

Gestió econòmica i financera de l’empresa

Recopila informació sobre iniciatives emprenedores i oportunitats de creació d'empreses, valorant-ne l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant-hi valors ètics.

Estableix la forma jurídica i les obligacions empresarials derivades de l’exercici d’una determinada activitat empresarial, ajustant-se a la normativa vigent.

Organitza els tràmits per a l’obtenció de recursos necessaris per al finançament de les inversions i subministraments, avaluant les diferents alternatives financeres possibles.

Determina la rendibilitat de les inversions, i la solvència i eficiència de l'empresa, analitzant les dades econòmiques i la informació comptable disponible.

Determina l’operativa relacionada amb la despesa corrent i les inversions en immobilitzats, aplicant la normativa mercantil i fiscal vigent i emprant eines telemàtiques.

Elabora i gestiona la documentació comercial relacionada amb la venda de productes i prestació de serveis, aplicant la normativa vigent i emprant eines telamàtiques.

Gestiona la tresoreria i les necessitats de finançament, interpretant les dades econòmiques i comptables de l’activitat.

Interpreta dades econòmiques i informació comptable dels estats i informes financers d’empreses, reconeixent la normativa mercantil i els principis i les normes del Pla General Comptable per a PIMES.

Gestiona el procés fiscal de l’empresa, aplicant la normativa mercantil i fiscal vigent i emprant eines telemàtiques.

Mòdul 4

Investigació comercial

Analitza les variables del mercat i de l'entorn de l'empresa o organització, valorant la seva influència en l'activitat de l'empresa i en l'aplicació de les diferents estratègies comercials.

Configura un sistema d'informació de màrqueting (SIM) adaptat a les necessitats d'informació de l'empresa, definint les fonts d'informació, els procediments i les tècniques d'organització de les dades. 

Elabora el pla de la investigació comercial, definint els objectius i la finalitat de l'estudi, les fonts d'informació i els mètodes i tècniques aplicables per a l'obtenció, tractament i anàlisi de les dades.

Obté i organitza la informació secundària disponible, d'acord amb les especificacions i criteris establerts en el pla d'investigació, valorant la suficiència de les dades respecte als objectius de la investigació.

Obté informació primària en fase exploratòria, d'acord amb les especificacions i criteris establerts en el pla d'investigació, aplicant diferents tècniques i procediments de tipus qualitatiu i/o quantitatiu per a l'obtenció de dades.

Determina les característiques i la mida de la mostra de la població objecte de la investigació, aplicant tècniques de mostreig per a la selecció de la mateixa.

Obté informació primària en fase concloent, d'acord amb les especificacions i criteris establerts en el pla d'investigació, aplicant la tècnica més adient per aconseguir-la.  

Fa el procés de l’entrada i el tractament de les dades obtingudes en la investigació, utilitzant eines informàtiques.

Analitza les dades obtingudes i elabora l’informe amb les conclusions, aplicant tècniques d'anàlisi estadística i eines informàtiques.

Gestiona bases de dades relacionals, d'acord amb els objectius de la investigació, determinant els formats més adequats per a la introducció, recuperació i presentació de la informació amb rapidesa i precisió.

Mòdul 5

Treball de camp en la investigació comercial

Determina les característiques i els criteris de selecció del personal de treball de camp, atenent a les necessitats i requeriments del pla d'investigació comercial.

Defineix els plans de formació, perfeccionament i reciclatge d'un equip de treball de camp, atenent les necessitats detectades i les especificacions rebudes, per millorar la seva capacitació, eficiència i eficàcia.

Interpreta el qüestionari i les instruccions rebudes per a la realització del treball de camp, en observacions, entrevistes, reunions de grup, enquestes o altres tècniques d’obtenció de dades, utilitzant amb eficàcia els mitjans disponibles per garantir l'exactitud i validesa de les respostes.

Estableix un sistema de motivació i remuneració de l'equip de treball de camp, que faciliti el compliment del pla d'investigació.

Planifica i organitza l’equip de personal del treball de camp, establint els mitjans i recursos necessaris i les pautes d'actuació d'acord amb el pla d'investigació.

Estableix el sistema d'avaluació i control del treball de camp i l'acompliment dels membres de l'equip, aplicant tècniques de supervisió i control per assegurar la qualitat del procés.

Mòdul 6

Llançament de productes i serveis

Recopila la informació necessària per al llançament d’un producte o servei, organitzant la informació disponible en el Sistema d’informació de màrqueting (SIM)de l’empresa, l'informe estratègic brífingdel producte o servei, la xarxa de vendes i les dades de clients.

Elabora l’argumentari de vendes del producte o servei per a la seva presentació a la xarxa de vendes, contribuint a la millora del posicionament del producte al mercat, la fidelització dels clients i l'increment de les vendes.

Determina les accions de màrqueting i promoció adequades per llançar al mercat un producte o servei o prolongar la seva permanència en el mercat, reforçant el seu posicionament i la seva imatge de marca davant els de la competència. 

Programa les activitats de llançament i implantació, o rellançamentdel producte o servei al mercat, aplicant les tècniques i estratègies de màrqueting establertes.

Estableix les mesures de seguiment i control tant del llançament i implantació, com del rellançament del producte o servei, avaluant el grau de consecució dels objectius previstos.

Programa les activitats de retirada del producte o servei al mercat, aplicant les tècniques i estratègies de màrqueting establertes

Mòdul 7

Màrqueting digital

Organitza i gestiona l’estratègia de màrqueting digital segons els objectius fixats per l’empresa/organització, utilitzant diferents eines digitals.

Administra els accessos i connexions a xarxes públiques, semipúbliques i privades, utilitzant navegadors i cercadors d'informació especialitzats en la xarxa pública Internet.

Gestiona diversos serveis i protocols d'Internet, manejant programes de correu electrònic i de transferència d'arxius, entre d'altres.

Determina l'estratègia que s'ha de seguir en les interrelacions amb altres usuaris de la xarxa, utilitzant programes específics, fòrums de comunicació i xarxes socials d'àmbit empresarial.

Construeix pàgines web atractives per als usuaris d'Internet, utilitzant criteris de posicionament, fàcil maneig i persuasió.

Defineix la política de comerç electrònic de l'empresa, establint les accions necessàries per efectuar vendes en línia.

Realitza la facturació electrònica i altres tasques administratives de forma telemàtica, utilitzant en cada cas programari específic.

Dissenya el pla de màrqueting digital al mercat en línia, definint solucions estratègiques mitjançant la implementació d'accions especifiques de desenvolupament de la marca comercial.

Mòdul 8

Mitjans i suport de comunicació

Analitza els diferents suports de comunicació i de publicitat en línia i fora de línia, distingint-ne tipologies i característiques diferenciadores.

Recopila referències i dades rellevants de diferents fonts d'informació, organitzant el pla de mitjans publicitaris.

Realitza el seguiment de l'execució del pla de mitjans publicitaris, controlant el seu compliment.

Col·labora en l'elaboració d'informes de cobertura informativa en diferents mitjansprocessant les dades adquirides amb eines informàtiques adequades.

 

Mòdul 9

Polítiques de màrqueting

Interpreta la normativa comercial aplicant la regulació vigent.

Reconeix les diferents tipologies d’establiments comercials i d’associacionisme comercial atenent a les variables de l’entorn.

Organitza sistemes d’informació comercial, recollint i analitzant les dades disponibles i transformant-les en informació (BI).

Avalua les oportunitats de mercat, per al llançament d'un producte, l'entrada a nous mercats o la millora del posicionament del producte o servei, analitzant les variables de màrqueting-mix i les tendències i evolució del mercat.

Planifica l’estratègia a llarg termini d’una empresa, tenint en compte l’anàlisi de dades/variables externes i internes de l’empresa.

Defineix la política del producte, analitzant les característiques, atributs i utilitats del producte o servei per a la seva adequació a les necessitats i perfil dels clients a qui va dirigit.

Defineix la política de preus dels productes o serveis, analitzant els costos, la demanda, la competència i altres factors que intervenen en la formació i càlcul dels preus.

Selecciona la forma i el canal de distribució més adequat per a cada producte, servei o gamma de productes, analitzant les alternatives de distribució disponibles.

Selecciona les accions de comunicació més adequades per llançar nous productes i serveis o prolongar la seva permanència en el mercat i reforçar així la imatge corporativa i de marca, avaluant les diferents alternatives disponibles.

Elabora brífings de productes, serveis o marques per a l'execució o la contractació externa d'accions de comunicació, relacionant les variables del màrqueting-mix, els objectius comercials i el perfil dels clients.

Elabora el pla de màrqueting, seleccionant la informació de base del producte, preu, distribució i comunicació i relacionant entre si les variables del màrqueting-mix.

Realitza el seguiment i control de les polítiques i accions comercials establertes en el pla de màrqueting, avaluant el seu desenvolupament i el grau de consecució dels objectius previstos.

 

Mòdul 10

Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

Estableix els objectius i instruments de les relacions públiques de l'empresa, complint amb l’establert l'estratègia de comunicació del pla de màrqueting.

Determina les normes de protocol i cerimonial per a la celebració d'esdeveniments de màrqueting i comunicació, programant la intervenció dels assistents determinant el seu tractament protocol·lari durant la celebració de l'esdeveniment. 

Organitza diferents tipus esdeveniments de màrqueting en línia i fora de línia, determinant els terminis i la forma de realització d'acord al brífing, als criteris i al pressupost establerts en el pla de màrqueting.

Defineix el pla de relacions amb proveïdors, actors i agents participants en un esdeveniment de màrqueting, complint condicions, terminis i pressupost previstos.

Aplica les actituds i aptituds que cal adoptar en l'assistència, coordinació i supervisió dels esdeveniments de màrqueting, complint les normes de protocol i diferenciació jeràrquica.

Avalua els resultats del desenvolupament de diferents tipus d'actes i esdeveniments de màrqueting i elaborant informes de control i analitzant l’acompliment dels objectius preestablerts.

Mòdul 11

Anglès

Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb l’àmbit de la gestió de vendes i espais comercials continguda en tot tipus de discursos orals emesos per qualsevol mitjà de comunicació en llengua estàndard, interpretant amb precisió el contingut del missatge. 

Interpreta informació professional continguda en textos escrits complexos relacionats amb l’àmbit del màrqueting i la publicitat, analitzant de forma comprensiva els seus continguts.

Emet missatges orals clars i ben estructurats habitual en la gestió comercial, analitzant el contingut de la situació i adaptant-se al registre lingüístic de l'interlocutor.

Elabora documents i informes propis de l'àmbit professional o de la vida quotidiana, utilitzant els registres adequats a cada situació.

Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals.

Mòdul 12

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.

Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents,  minimitzant els factors de risc i les conseqüències; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.

En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 13

Projecte de màrqueting i publicitat

El projecte de màrqueting i publicitat consisteix a fer un projecte on, es treballa tot el que s'ha après durant el cicle formatiu. 

Aquest projecte es realitza en equip, i al final de curs s'ha d'exposar davant d'un tribunal de professors de l'escola.

Mòdul 14

Formació en centres de treball.

Realització de pràctiques en empreses punteres del sector on es realitzin tasques que s’englobin dins del màrqueting i la publicitat. Els estudiants treballaran aspectes que han desenvolupat en l’aula i els permetrà iniciar-se en el sector laboral en molts casos.    

Activitats del cicle formatiu
Material del cicle formatiu