Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Técnic/a superior en Imagen per al Diagnòstic i Medicina Nuclear a Lleida

Técnic/a superior en Imagen per al Diagnòstic i Medicina Nuclear a Lleida

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear és un Grau Superior de Sanitat a través del que, a ILERNA, t'oferim tota la formació per a que puguis treballar com a tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic, radiodiagnòstic i especialista en medicina nuclear, també com a delegat/da comercial en productes hospitalaris i farmacèutics. El centre disposa de tot el material tècnic necessari per a que puguis realitzar les pràctiques a l'aula amb una metodologia activa i participativa que facilita la transferència de coneixements.

duracion ciclo formacion profesional online Preinscripció del 29 de maig al 5 de juny
duracion ciclo formacion profesional online Matricula del 18 al 23 de juliol
duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Alto contenido práctico

Alt contingut pràctic

Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU D'IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR APRENDRÀS A:

 • Diferenciar imatges normals i patològiques a nivells bàsics, aplicant criteris anatòmics.
 • Verificar el funcionament dels equips, aplicant procediments de qualitat i seguretat.
 • Verificar la qualitat de les imatges mèdiques obtingudes.
 • Obtenir imatges mèdiques, utilitzant equips de raigs X, de ressonància magnètica i de medicina nuclear.
 • Assegurar la confortabilitat i la seguretat del pacient d'acord amb els protocols de la unitat
 • Obtenir radiofàrmacs en condicions de seguretat per realitzar proves de diagnòstic per imatge o tractament.
 • Realitzar tècniques analítiques diagnòstiques emprant els mètodes de radioimmunoanàlisi.
 • Aplicar procediments de protecció radiològica segons els protocols establerts per prevenir els efectes biològics de les radiacions ionitzants.

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb voacació pel món sanitari
 • Introduïr-se en el món del radiodiagnòstic i medicina nuclear
 • Treballar en centres d'investigació
 • Treballadors/es de l'entorn sanitari que no disposen de la titulació oficial
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb voacació pel món sanitari
 • Introduïr-se en el món del radiodiagnòstic i medicina nuclear
 • Treballar en centres d'investigació
 • Treballadors/es de l'entorn sanitari que no disposen de la titulació oficial

REQUISITS D'ACCÉS D'AQUEST CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Tens accés directe al cicle si compleixes algun dels següents requisits:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Atenció al pacient

Identifica l’ambient de treball, relacionant-ho amb l’estructura del sector sanitari.

Aplica els protocols d'acolliment del pacient en la unitat de diagnòstic o tractament  segons el pla d'actuació a desenvolupar.

Aplica  tècniques de comunicació i suport psicològic identificant les característiques dels usuaris.

Realitza els procediments de preparació del pacient per aplicar la tècnica d'exploració o tractament prescrit descrivint els protocols d'actuació.

Aplica tècniques d'administració de contrastos i radiofàrmacs relacionant-ho amb la via d'administració segons protocol de la unitat.

Observa paràmetres físicoclínics, relacionant-los amb l'estat general del pacient.

Manipula equips i dispositius que porta el pacient relacionant les característiques tècniques amb la tècnica d’exploració i el protocol de la unitat.

Aplica normes de prevenció i protecció de malalties infeccioses identificant els riscos i les mesures de prevenció.

Mòdul 2

Anatomia per la imatge.

Localitza les estructures anatòmiques, aplicant sistemes convencionals de topografia corporal.

Analitza imatges clíniques, relacionant els protocols de lectura amb la tècnica empleada.

Compren els principis bàsics de l’oncologia, analitzant la documentació clínica del pacient.

Reconeix estructures anatòmiques de l'aparell locomotor, interpretant imatges diagnòstiques.

Identifica l'estructura, funcionament i les malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits, relacionant-los amb imatges diagnòstiques.

Reconeix l'estructura, el funcionament i les malalties del sistema endocrí, relacionant-los amb imatges diagnòstiques.

Reconeix l'estructura, el funcionament i les malalties dels aparells cardiocirculatori i respiratori, relacionant-los amb imatges diagnòstiques.

Identifica l'estructura, el funcionament i les malalties de l'aparell digestiu, relacionant-los amb imatges diagnòstiques.

Identifica l'estructura, el funcionament i les malalties del sistema urinari i l'aparell genital, relacionant-los amb imatges diagnòstiques.

Mòdul 3

Protecció radiològica

Detalla la interacció de les radiacions ionitzants amb el mitjà, biològic descrivint els efectes que produeixen

Aplica els protocols de protecció radiològica operacional, basant-se en els criteris generals de protecció i tipus d'exposicions

Aplica procediments de detecció de la radiació, associant-los a la vigilància i control de la radiació externa i interna

Caracteritza les instal·lacions radioactives sanitàries de medicina nuclear, radioteràpia i radiodiagnòstic, identificant els riscos radiològics.

Aplica procediments de gestió del material radioactiu, associant els protocols  operatius al tipus d'instal·lació.

Defineix accions per a l'aplicació del pla de garantia de qualitat, relacionant-ho amb cada àrea i  tipus d'instal·lacióradioactiva.

 Aplica plans d'emergència en les instal·lacions radioactives identificant els accidents radiològics.

Mòdul 4

Tècniques de radiologia simple

Realitza la preparació d'un estudi de radiografia simple, seleccionant els equips i materials necessaris per les exploracions de les extremitats, cintura escapular i cintura pelviana.

Realitza tècniques d'exploració radiològica de l'extremitat superior i cintura escapular aplicant els protocols requerits.

Realitza tècniques d'exploració radiològica de l'extremitat inferior i cintura pelviana aplicant els protocols  requerits.

Realitza la preparació d'un estudi de radiografia simple, seleccionant els equips i materials necessaris per les exploracions del cap, coll i columna vertebral.

Realitza tècniques d'exploració radiològica de cap i coll aplicant els protocols requerits.

Realitza tècniques d'exploració radiològica de la columna vertebral, sacre i còccix aplicant els protocols  requerits.

Realitza la preparació d'un estudi de radiografia simple, seleccionant els equips i materials necessaris per les exploracions de tòrax, abdomen i pediàtriques.

Realitza tècniques d'exploració radiològica de tòrax ossi, visceral i abdomen aplicant els protocols  requerits.

Realitza exploracions radiològiques pediàtriques aplicant els protocols requerits.

Mòdul 4

Tècniques de radiologia especial

Realitza exploracions radiològiques de l'aparell digestiu utilitzant els protocols establerts.

Obté imatges radiològiques del sistema vascular, de procediments intervencionistes i de presa de mostres utilitzant protocols d’exploració.

Realitza exploracions radiològiques del sistema genito-urinari utilitzant protocols establerts.

Realitza mamografies utilitzant protocols establerts.

Realitza exploracions radiològiques intraorals i ortopantomogràfiques utilitzant protocols establerts.

Realitza exploracions radiològiques mitjançant equips portàtils i equips mòbils quirúrgics utilitzant protocols establerts.

Realitza densitometries òssies utilitzant protocols establerts.

Mòdul 6

Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia

Prepara l'exploració, interpretant procediments de control establerts.

Aplica tècniques d’administració  dels medis de contrast, segons protocol específic de la unitat, identificant els tipus i les seves indicacions d'ús. 

Obté imatges de qualitat aplicant tècniques de post-processament.

Realitza l'exploració seguint els protocols específics de la unitat, interpretant els protocols establerts.

Identifica l'ús clínic dels ultrasons, analitzant les característiques de la imatge.

Realitza l'exploració ecogràfica, aplicant els protocols establerts.

Mòdul 7

Tècniques d'imatge per ressonància magnètica

Prepara l'exploració, aplicant procediments de control establerts.

Aplica tècniques d’administració dels medis de contrast, segons protocol específic de la unitat, identificant els tipus i les seves indicacions d'ús.

Realitza els ajustos necessaris obtenint una imatge de qualitat.

Identifica els riscos associats a l'adquisició d'imatges RM, proposant mesurades de prevenció i control.

Realitza la prova de ressonància magnètica, interpretant els protocols d'exploració establerts.

Caracteritza les proves de RM funcional i intervencionista, relacionant-les amb els estudis sol·licitats.

Mòdul 8

Tècniques d'imatge en medicina nuclear

Defineix el camp d'actuació de la medicina nuclear relacionant els radionúclids amb les seves aplicacions mèdiques.

Determina els paràmetres de funcionament dels equips d'adquisició d'imatges descrivint la seva estructura i funcionament. 

Determina el procediment de posada a punt dels equips i del material necessari, interpretant els protocols de funcionament.

Aplica els protocols establerts en la realització de les exploracions caracteritzant el tipus d'estudi i el procediment d'adquisició de la imatge.

Descriu el procés de registre de la imatge aplicant programes de processament d'estudis.

Verifica la qualitat i la idoneïtat de la imatge obtinguda relacionant-la amb patrons de normalitat i altres estudis complementaris.

Mòdul 9

Tècniques de radiofarmàcia

Aplica el procediment d'obtenció de radiofàrmacs utilitzats en les exploracions, identificant el procés de producció i d'obtenció.

Determina el procediment de marcartge del radiofàrmac, relacionant el radionúclid amb el vector químic.

Aplica tècniques de radioinmunoanàlisi, interpretant els procediments analítics.

Prepara el tractament radioisotòpic, relacionant l'isòtop amb les patologies que s'han de tractar.

Estableix les mesures que s'han de prendre en l'unitat de tractament radiometabòlic, identificant els tipus i les instalacions de la teràpia metabòlica.

Mòdul 9

Fonaments físics i equips

Caracteritza les radiacions ionitzants, no ionitzants i ones materials, descrivint el seu ús diagnòstic i terapèutic.

Caracteritza els equips de radiologia convencional, identificant els seus components i les seves aplicacions. 

Caracteritza els equips de tomografia computada (TC), identificant els seus components i aplicacions.

Caracteritza els equips de radioteràpia, identificant els seus components i aplicacions.

Processa i tracta imatges radiogràfiques descrivint les característiques dels receptors i les seves aplicacions.

Realitza tasques gestió de dades sanitàries, d'imatges diagnòstiques i de tractaments terapèutics interpretant l'estandardització de la informació clínica.

Caracteritza els equips de ressonància magnètica (RM), identificant els seus components i aplicacions.

Caracteritza els equips de ultrasonografia, identificant els seus components i aplicacions.

Mòdul 11

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.


Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.


En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

En aquest mòdul s'aprendrà a realitzar un pla d'empresa, a partir d'una idea de negoci que triï l'alumne, de la seva família professional, desenvolupant activitats com ara el pla de màrqueting, el pla de recursos humans, el pla econòmic i financer, la viabilitat de la seva idea de negoci... Tot això utilitzant la plataforma "The Growbox". ​

Mòdul 13

Projecte d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Aquest projecte es realitza en equip, i al final de curs s'ha d'exposar davant d'un tribunal de professors de l'escola.

Mòdul 14

Formació en centres de treball

La formació en centres de treball consisteix en pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat dels cicles formatius en centres de treball situats al voltant del seu domicili, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels cicles. La formació pràctica en centres de treball té els dos objectius següents:

 • Completar l'adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral (inserció laboral).

Activitats del cicle formatiu
Material del cicle formatiu