Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a superior en Integració Social a Lleida

Tècnic/a superior en Integració Social a Lleida

El cicle formatiu de Grau Superior Integració Social et permetrà programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

A més, a ILERNA posem a la teva disposició una metodologia activa i participativa que facilita la transferència de coneixements.

duracion ciclo formacion profesional online Preinscripció del 29 de maig al 5 de juny
duracion ciclo formacion profesional online Matricula del 18 al 23 de juliol
duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Alto contenido práctico

Alt contingut pràctic

Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU D'INTEGRACIÓ SOCIAL APRENDERÁS A:

 • Elaborar i dirigir projectes d’integració social.
 • Programar activitats d’integració social.
 • Dissenyar i posar en pràctica actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant el desenvolupament de les mateixes.
 • Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials.
 • Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica.
 • Organitzar i desenvolupar activitats de suport psicosocial.
 • Organitzar i desenvolupar activitats d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social, avaluant els resultats aconseguits.
 • Dissenyar i desenvolupar activitats d’intervenció socioeducativa dirigides a alumnat amb necessitats educatives especifiques.
 • Organitzar e implementar programes de inserció  laboral i ocupacional.
 • Realitzar tasques de mediació entre persones i grups.
 • Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies.

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb vocació per a ajudar als altres.
 • Persones que volen introduïr-se en el món assistencial, educatiu i de suport a la gestió domèstica.
 • Persones que volen dedicar-se professionalment a la promoció de la igualtat d'oportunitats.
 • Treballadors de l'entorn sanitari que no disposen de titulació oficial.
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb vocació per a ajudar als altres.
 • Persones que volen introduïr-se en el món assistencial, educatiu i de suport a la gestió domèstica.
 • Persones que volen dedicar-se professionalment a la promoció de la igualtat d'oportunitats.
 • Treballadors de l'entorn sanitari que no disposen de titulació oficial.

REQUISITS D'ACCÉS D'AQUEST CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Tens accés directe al cicle si compleixes algun dels següents requisits:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Context de la intervenció social

Caracteritza la dinàmica social relacionant-la amb els conceptes i els processos psicològics i sociològics que la sustenten.

Caracteritza els processos d'integració i exclusió social identificant-ne els factors sociològics i psicològics que hi influeixen.

Interpreta el marc de la intervenció social relacionant-ne l'estructura jurídica i administrativa amb la realitat en què es desenvolupa.

Determina els àmbits d'intervenció social descrivint les característiques i necessitats de les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions. 

Caracteritza els serveis i programes d'intervenció social dirigits a les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions relacionant-los amb les necessitats personals i socials a les quals donen resposta.

Determina els àmbits d'intervenció social descrivint les característiques i necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar. 

Caracteritza els serveis i programes d'intervenció social dirigits a les persones en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar, relacionant-los amb les necessitats personals i socials a les quals donen resposta.

Determina els àmbits d'intervenció social descrivint les característiques i necessitats de les persones en situació d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 

Caracteritza els serveis i programes d'intervenció social dirigits a les persones en situació o en risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura, relacionant-los amb les necessitats personals i socials a les quals donen resposta.

Mòdul 2

Metodologia de la intervenció social

Determina mètodes, tècniques i instruments per a l'anàlisi de la realitat social interpretant-ne les característiques i l'àmbit d'aplicació.

Incorpora la perspectiva de gènere en l'anàlisi de la realitat relacionant les estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

Caracteritza el procés de planificació de projectes d'intervenció social, relacionant-ne els elements amb els diferents models de planificació.

Determina els elements que constitueixen un projecte d'intervenció social, relacionant el disseny del projecte amb les necessitats d'intervenció.

Incorpora la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d'intervenció social relacionant les estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

Defineix procediments d'avaluació de projectes d'intervenció social analitzant-ne els diferents models teòrics i tenint en compte la perspectiva de gènere.

Determina estratègies de promoció i difusió de projectes d'intervenció social relacionant els recursos disponibles amb els objectius que es persegueixen. 

Incorpora la perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes d'intervenció social.

Mòdul 3

Promoció de l’autonomia personal

Elabora programes d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social, seleccionant les tècniques pròpies de la intervenció.

Organitza activitats d'adquisició d'habilitats de la vida diària, detallant les fases del procés de promoció d'autonomia.

Organitza activitats d'adquisició de competències bàsiques de mobilitat, detallant les fases del procés.

Organitza activitats d'entrenament i adquisició d'habilitats socials, justificant la seva elecció.

Organitza activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives, sel·leccionant-les en funció de les necessitats que presenten.

Desenvolupa activitats d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social, sel·leccionant-les en funció de les característiques de les persones usuàries.

Realitza activitats de seguiment del procés de promoció d'habilitats d'autonomia personal i social justificant la sel·lecció de les estratègies, tècniques i instruments d'evaluació.

Mòdul 4

Inserció sociolaboral

Caracteritza el context de la inserció laboral, analitzant el marc legal i els recursos existents.

Planifica la intervenció en inserció laboral identificant les necessitats de les persones a qui va dirigida. 

Aplica tècniques d'entrenament en habilitats sociolaborals relacionant les necessitats de les persones usuàries amb l'entorn laboral. 

Fa el seguiment dels processos d'inserció sociolaboral justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació.

Planifica activitats d'inserció sociolaboral analitzant la metodologia de treball amb suport.

Du a terme les activitats d'acompanyament en el treball amb suport, relacionant les necessitats de les persones i les competències professionals en el lloc de treball. 

Fa el seguiment dels processos de treball amb suport justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació.

 

Mòdul 5

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Detecta les necessitats comunicatives de la persona, relacionant-les amb els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. 

Organitza la intervenció per potenciar la comunicació, interpretant les característiques de la persona i del context.

Aplica programes d'intervenció en l'àmbit de la comunicació, emprant sistemes alternatius i augmentatius amb ajuda.

Aplica programes d'intervenció en l'àmbit de la comunicació, emprant llengua de signes i sistemes alternatius i augmentatius sense ajuda. 

Comprova l'eficàcia de la intervenció, detectant els aspectes susceptibles de millora en l'àmbit comunicatiu.

Mòdul 6

Atenció a unitats de convivència

Planifica la intervenció en les famílies relacionant els models d'intervenció amb els aspectes generals de la metodologia d'intervenció social.

Organitza la intervenció en la família, analitzant-ne les necessitats en l'àmbit domèstic, personal i relacional.

Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la família, justificant-ne la selecció d'estratègies, tècniques i instruments d'avaluació. 

Planifica la intervenció en la unitat de convivència, relacionant els models d'intervenció amb els aspectes generals de la metodologia d'intervenció social.

Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la unitat de convivència, justificant-ne la selecció de les estratègies, les tècniques i els instruments d'avaluació.

Dissenya activitats del projecte d'intervenció en les unitats de convivència, analitzant-ne les estratègies d'intervenció. 

Dissenya activitats d'avaluació del projecte d'intervenció en les unitats de convivència, justificant-ne la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació. 

Organitza estratègies d'intervenció en l'àmbit de la prevenció de la violència de gènere, analitzant-ne els factors personals i socials. 

Implementa estratègies d'intervenció en violència de gènere, relacionant les característiques de la situació amb el protocol establert.

Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la prevenció i intervenció en situacions de violència de gènere, justificant-ne la selecció d'estratègies, tècniques i instruments d'avaluació.

Mòdul 7

Suport a la intervenció educativa

Caracteritza el suport a la intervenció educativa, relacionant-lo amb les competències i l'àmbit d'actuació del tècnic en el centre escolar.

Organitza el suport a la intervenció educativa aplicant les directrius de l'equip interdisciplinari i els principis d'inclusió i individualització.

Implementa activitats de suport a la intervenció educativa adequant els materials curriculars a les directrius de l'equip interdisciplinari i les necessitats dels alumnes.

Fa el seguiment dels processos de suport a la intervenció educativa, transmetent la informació a l'equip interdisciplinari o al tutor de l'alumne per les vies establertes.

Mòdul 8

Mediació comunitària

Planifica intervencions de mediació relacionant-les amb els contexts en els quals es desenvolupen.

Determina els processos d'avaluació del servei de mediació comparant els resultats de la intervenció amb els objectius previstos.

Organitza actuacions per a la prevenció de conflictes, seleccionant les estratègies d'intervenció.

Du a terme activitats que afavoreixen els processos de mediació, descrivint-ne el desenvolupament.

Du a terme activitats d'avaluació comparant els resultats de la intervenció amb els objectius previstos.

Mòdul 9

Habilitats socials.

Implementa estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i la relació social amb l'entorn, relacionantles amb els principis de la intel·ligència emocional i social.

Implementa estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes, seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant-ne els diferents models.

Avalua la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

Dinamitza el treball en grup, aplicant les tècniques adequades i justificant la selecció en funció de les característiques, la situació i els objectius del grup. 

Condueix reunions analitzant les diferents formes i estils d'intervenció i d'organització en funció de les característiques dels destinataris i del context. 

Implementa estratègies de gestió de conflictes i de resolució de problemes, seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant-ne els diferents models.

Avalua els processos de grup i la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

Mòdul 10

Primers auxilis.

Fa la valoració inicial de l'assistència en una urgència, descrivint-ne els riscos, recursos disponibles i tipus d'ajut necessari.

Aplica procediments d'immobilització i de mobilització de víctimes seleccionant els mitjans materials i les tècniques. 

Aplica tècniques de suport vital bàsic, descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que s'ha d'assolir.

Aplica tècniques de primers auxilis en patologies d'urgència, descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que s'ha d'assolir.

Aplica tècniques de suport psicològic i d'autocontrol a l'accidentat i als acompanyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades.

Mòdul 11

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.


Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.


En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

En aquest mòdul s'aprendrà a realitzar un pla d'empresa, a partir d'una idea de negoci que triï l'alumne, de la seva família professional, desenvolupant activitats com ara el pla de màrqueting, el pla de recursos humans, el pla econòmic i financer, la viabilitat de la seva idea de negoci... Tot això utilitzant la plataforma "The Growbox". ​

Mòdul 13

Projecte d'atenció a la infantesa

Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

Dissenya projectes d'integració social relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant-hi les fases que el componen.

Planifica i/o executa la implementació del projecte d'integració social, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte d'integració social, justificant-ne la selecció de variables i instruments emprats.

Aquest projecte es realitza en equip, i al final de curs s'ha d'exposar davant d'un tribunal de professors de l'escola.

Mòdul 14

Formació en centres de treball

La formació en centres de treball consisteix en pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat dels cicles formatius en centres de treball situats al voltant del seu domicili, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels cicles. La formació pràctica en centres de treball té els dos objectius següents:

 • Completar l'adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral (inserció laboral).

Activitats del cicle formatiu

No hi ha activitats en aquests moments.

Material del cicle formatiu

No hi ha material disponible per comprar d'aquest cicle formatiu.

Si tens algun dubte posa't en contacte amb secretària d'ILERNA Lleida.