Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a en Gestió Administrativa a Lleida

Tècnic/a en Gestió Administrativa a Lleida

Amb aquest cicle formatiu podràs treballar en càrrecs de recolzament administratiu i d’atenció al client en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal. A més, podràs obtenir una certificació específica del programari més demandat per treballar a les empreses, SAGE software líder del sector i coneixements de llengua anglesa que et permetran accedir amb prioritat al món laboral.

Amb aquest cicle formatiu de grau mitjà Gestió Administrativa a ILERNA et prepararem per ser emprenedor amb el projecte SEFED, que et permetrà aprendre treballant. Així, replicaràs situacions reals de treball gestionant una empresa simulada com si fos real.

El proper dijous 2 de maig durem a terme les xerrades inforamtives on t'explicarem tot el que necessites saber sobre aqeust cicle formatiu, reserva ja la teva plaça

inscripcion sesiones informativas

duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA APRENDRÀS A:

 • Tramitar, elaborar, classificar, registrar i arxivar documents o comunicacions.
 • Realitzar gestions administratives de tresoreria.
 • Realitzar les gestions administratives de l'activitat comercial.
 • Desenvolupar les activitats d'atenció al client/usuari en l'àmbit administratiu i comercial.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals.
 • Detectar i analitzar oportunitats d'ocupació i autoocupació desenvolupant una cultura emprenedora.

AQUEST CICLE FOMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Introduir-se en l'àmbit empresarial.
 • Persones amb interès en l'administració empresarial, en la comptabilitat i en la fiscalitat.
 • Treballar en qualsevol empresa o organisme públic com a administratiu.
 • Treballar de suport administratiu que no disposen de la titulació oficial en Gestió administrativa.
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FOMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Introduir-se en l'àmbit empresarial.
 • Persones amb interès en l'administració empresarial, en la comptabilitat i en la fiscalitat.
 • Treballar en qualsevol empresa o organisme públic com a administratiu.
 • Treballar de suport administratiu que no disposen de la titulació oficial en Gestió administrativa.

REQUISITS D'ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Tens accés directe al cicle si compleixes alguns dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO),
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica auxiliar,
 • haver superat el segon curs de batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Comunicació empresarial i atenció al client.

El mòdul de "Comunicació empresarial i atenció al client" es divideix en quatre eixos vertebradors.

El primer selecciona tècniques de comunicació, relacionant-les amb l'estructura i la imatge corporativa de l'empresa i transmet informació de forma oral, vinculant-la als usos i costums socioprofessionals habituals en l'empresa.

El segon transmet informació escrita, aplicant les tècniques d'estil a diferents tipus de documents propis de l'empresa i de l'administració pública.

El tercer arxiva informació en suport paper i informàtic, reconeixent els criteris d'eficiència i estalvi en els tràmits administratius.

El quart ens ensenya: a reconèixer les necessitats dels possibles clients aplicant tècniques de comunicació; a atendre les seves consultes, queixes i reclamacions aplicant la normativa vigent en matèria de consum; a potenciar la imatge d'empresa reconeixent i aplicant els elements i eines del màrqueting en el seu ampli ventall de possibilitats; a aplicar procediments de qualitat en l'atenció al client identificant-ne els estàndards establerts.

Mòdul 2

Operacions administratives de compravenda.

Aquest mòdul ens dóna una visió de tot el procés administratiu de compravenda, i de tots els documents administratius que genera aquest procés: comanda, albarà, factura, rebut, xec, pagaré, i lletra de canvi.

Per fer tots aquests documents treballem amb el programari SAGE: FACTURAPLUS.

També es treballa el control de les existències i la seva valoració segons els diferents mètodes.

I per últim s'estudien els tributs que afecten la compravenda, en concret l'IVA (règim general) i aprenem a fer les declaracions trimestrals (model 303).

Mòdul 3

Operacions administratives de recursos humans.

A aquest mòdul l'alumne estudiarà els diferents vessants del departament de recursos humans. La fase de selecció i formació dels treballadors, aprenent a reconèixer els diferents tràmits de captació i selecció de personal, així com la formació, desenvolupament i compensació.

Els alumnes que cursen aquest mòdul realitzaran i complimentaran diferents documents relacionats amb la contractació de personal i pagament del seu salari.

També s'analitzarà de forma global les diferents incidències que puguin sorgir de la relació laboral, així com la gestió de la qualitat en el departament de Recursos Humans.

Mòdul 4

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.

Aquest mòdul ofereix una visió general del nostre sistema financer i dels productes que hi ha. Sempre des del punt de vista financer, s'analitzen els diferents cobraments i pagaments i anàlisi del pressupost de tresoreria. Es fa una introducció als valors mobiliaris i als diferents tipus d'assegurances bàsiques. S'estudien l'interès simple, compost i els descomptes bancaris. S'expliquen els diferents tipus de productes de passiu i d'actiu i s'aprèn de forma pràctica a fer la liquidació d'un compte corrent, el descompte d'efectes i amortització de préstecs.

Mòdul 5

Tècnica comptable.

Aquest mòdul ofereix una visió general de la metodologia comptable de les pimes (petites i mitjanes empreses). És un mòdul molt pràctic. Comença estudiant les parts que integren l'exercici comptable, la terminologia, la codificació dels comptes ... I, a mesura que avança el mòdul s'amplien conceptes amb l'objectiu de poder realitzar en finalitzar el mòdul un exercici comptable bàsic. Igualment, a la part final del mòdul, es fa una introducció al programa de gestió comptable Contaplus amb exercicis pràctics.

Mòdul 6

Tractament de la documentació comptable.

Aquest mòdul ofereix una visió àmplia de com s'ha d'elaborar, preparar i codificar els diferents documents comptables, com poden ser, per exemple les factures. S'estudia d'una forma pràctica la comptabilització de les despeses, ingressos, immobilitzat, amortitzacions, i tot el cicle comptable. Es treballen també els Comptes anuals i també es dóna una visió general de la verificació i control intern de la comptabilitat de l'empresa.

S'utilitza el Contaplus.

Mòdul 7

Tractament informàtic de la informació.

Per una banda, es treballarà amb programes de bases de dades relacionals com Access i la incorporació transversal de dades amb altres programes per aconseguir la integració d'aplicacions ofimàtiques. També s'aprendran tècniques que permetin l'edició tant d'imatges (Gimp) com de vídeo (Movie Maker) i la creació de presentacions dinàmiques (Photoshop i Prezzi) per preparar material informàtic i publicitari. Per últim, s'aprendran a obtenir i gestionar informació a través dels diferents navegadors, així com la creació i manteniment de pàgines web.

D'altra banda, aprendràs a escriure correctament i amb agilitat textos en català, castellà i anglès utilitzant el programa informàtic Novotyping.

Mòdul 8

Operacions administratives de suport.

La primera part del mòdul és "Selecció i tractament de la informació" i en aquesta part els alumnes aprenen a fer recerca d'informació, seleccionar-la i analitzar-la, a organitzar un esdeveniment d'empresa o contractar diferents serveis que un cap pot necessitar en un moment concret.

La segona part del mòdul és "Operacions logístiques de suport" i tracta de l'organització d'agendes de treball, compartició de documents, redacció de correus corporatius d'empresa i notes de premsa.

Amb aquest mòdul l'alumne aprèn a utilitzar fonts oficials i/o privades, actualitzar la informació de la mateixa empresa utilitzant criteris de manteniment establerts per l'empresa, a realitzar funcions bàsiques d'operativa administrativa respectant els protocols establerts per l'empresa i a realitzar gestions i tràmits de suport a directius i/o equips de treball, segons les instruccions rebudes així com a resoldre els problemes en el seu àmbit de competència.

Mòdul 9

Anglès

L’objectiu d’aquest mòdul és ser capaç de reconèixer, interpretar, emetre, emplenar i elaborar documentació administrativa bàsica, missatges i textos senzills, clars i ben estructurats de l’àmbit administratiu i comercial, tant en llengua oral com escrita i seguint les convencions internacionals.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, una de les eines metodològiques bàsiques serà el mètode Burlington (Business English); programa multimèdia que ofereix un programa mixt únic per a l'aprenentatge d'anglès. Combina les activitats presencials a l'aula amb cursos online interactius amb accés en qualsevol moment, en qualsevol lloc.

Mòdul 10

Empresa i administració

A aquest mòdul l'alumne estudiarà diferents aspectes.

En primer lloc, s'analitza la figura de l'emprenedor i la innovació empresarial en els nostres dies.

En segon lloc, s'estudien les diferents formes en les quals es pot constituir una empresa, formes socials, característiques...

Un altre aspecte que s'estudia és tot el relacionat amb l'Administració Pública, com s'organitza, quines són les seves funcions, la normativa aplicable i el procediment administratiu.

Per últim, es treballa la fiscalitat empresarial bàsica, analitzant els impostos als quals han de fer front les empreses com per exemple, l'Impost al Valor Afegit (IVA) i l'Impost de Societats, entre altres.

Mòdul 11

Empresa a l'aula

És un mòdul que utilitza la metodologia SEFED (Simulació Empresarial amb Finalitats Educatives). En aquest mòdul es treballa de forma conjunta totes les habilitats apreses en els diferents mòduls del cicle, de manera que simularem que estem en una empresa, treballant en departaments i els alumnes passen a ser treballadors i el professor, el cap de l'empresa.

Es fa una rotació pels diferents departaments (Dpt. Comptabilitat i Fiscalitat, Dpt. Recursos Humans i Dpt. Comercial i Màrqueting) i es realitzen tasques pròpies de cada departament, com per exemple, fer processos de compravenda, fer les nòmines dels treballadors, presentar declaracions trimestrals d'IVA, assentaments comptables de tota la gestió documental, consultar i verificar extractes bancaris, gestionar un arxiu ...

Tot això amb el suport de la Fundació SEFED i amb programari informàtic GESCO3, CONTA3 i NOMINA3. És un mòdul pràctic el 100%.

Mòdul 12

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.

Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.

En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 13

Formació en centres de treball

La formació en centres de treball consisteix en pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat dels cicles formatius en centres de treball situats al voltant del seu domicili, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'Institut i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels cicles. La formació pràctica en centres de treball té els dos objectius següents:

 • Completar l'adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral (inserció laboral).

Activitats del cicle formatiu
Material del cicle formatiu