Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a superior en Administració i Finances a Lleida

Tècnic/a superior en Administració i Finances a Lleida

Amb el cicle formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances podràs treballar organitzant i executant les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat. A més, estudiant aquest cicle formatiu amb ILERNA obtindràs una certificació específica del programari més demandat per treballar a les empreses, A3, programari de gestió líder del sector i impartim mòduls en anglès, ja que el domini d’aquest idioma et permetrà accedir amb prioritat al món laboral.

A ILERNA, amb aquest cicle formatiu de grau superior, et prepararem per ser emprenedor amb el projecte SEFED, que et permetrà aprendre treballant. Així, replicaràs situacions reals de treball gestionant una empresa simulada com si fos real.

El proper dijous 9 de maig durem a terme les xerrades inforamtives on t'explicarem tot el que necessites saber sobre aqeust cicle formatiu, reserva ja la teva plaça

inscripcion sesiones informativas

duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES APRENDRÀS A:

 • Tramitar, elaborar i classificar documents o comunicacions internes o externes.
 • Proposar línies d'actuació i millorar l'eficiència dels processos administratius.
 • Realitzar la gestió comptable i fiscal de l'empresa.
 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l'estudi de viabilitat de projectes d'inversió.
 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa.

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb interès a organitzar i executar operacions de gestió i administració en processos comercials, laboral, comptables, financers i fiscals d'una empresa pública o privada.
 • Introduir-se en el món empresarial.
 • Ser administratiu de qualsevol tipus d'empresa.
 • Persones que vulguin treballar com a administratius i que no disposen de la titulació oficial de tècnic superior en administració i finances.
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones amb interès a organitzar i executar operacions de gestió i administració en processos comercials, laboral, comptables, financers i fiscals d'una empresa pública o privada.
 • Introduir-se en el món empresarial.
 • Ser administratiu de qualsevol tipus d'empresa.
 • Persones que vulguin treballar com a administratius i que no disposen de la titulació oficial de tècnic superior en administració i finances.

REQUISITS D'ACCÉS D'AQUEST CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Tens accés directe al cicle si compleixes algun dels següents requisits:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Comunicació i atenció al client

La comunicació avui en dia és una eina de gestió estratègica, una inversió de futur en l'àmbit de les organitzacions.

Una bona comunicació en el si de l'organització permet una bona comprensió de la missió que té, així com de la visió de la seva cultura empresarial per part dels membres que la formen..

L'administratiu és un element clau en el procés comunicatiu que té lloc a l'empresa o institució. Comunicar-se oralment i per escrit d'una manera precisa i fluïda és una de les capacitats bàsiques d'aquesta professió, igual que saber gestionar la documentació que es pugui generar.

Mòdul 2

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a donar a l'alumne eines perquè pugui entendre i organitzar els documents jurídics relatius a la constitució i funcionament de les entitats. Que sigui capaç de diferenciar la normativa aplicable en cada moment, tant normativa civil com mercantil.

Per una altra part, es treballarà la contractació empresarial (aprenent a confeccionar contractes). A l'últim bloc s'estudiarà el referent al dret administratiu enfocat a l'empresa, procediment administratiu i contractació pública.

Mòdul 3

Prcés integral de l'activitat comercial

En aquest mòdul es treballen varies coses:

- Documents administratius de compravenda, i de cobrament i pagament: pressupost, comanda, albarà, factura, rebut, xec, pagaré i lletra de canvi.

Aquests documents també els treballem amb el programari A3ERP-

- Fiscalitat: Els tributs que afecten la compravenda, en especial l'IVA. Règim general i règims especials. També aprenem a fer declaracions d'IVA (model 303 i model 390).

- Comptabilitat: Aprendrem a comptabilitzar les operacions comercials més habituals, així com, a confeccionar els llibres de comptabilitat (llibre diari, llibre major, llibre d'inventaris i balanços), i a fer els comptes anuals d'una empresa. Tot això amb el programari A3ERP.

Mòdul 4

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Aquest mòdul ofereix una visió general del departament de Recursos Humans, les seves funcions principals i la seva relació amb els altres departaments. Els aspectes que tracten en el mòdul són la formació i promoció del personal, els processos de reclutament i selecció, així com responsabilitat social corporativa i l'ètica empresarial.

Mòdul 5

Ofimàtica i procès de la informació

En aquest mòdul s’analitzen les eines ofimàtiques més emprades en el sector de l’administració d’empreses.

Es treballa la suite de Microsoft Office, com Word, PowerPoint, Excel i Access.

Programari a utilitzar: Suite de MS Office. Abans però, s’imparteixen nocions d'informàtica bàsica, manteniment d'equips i sistemes operatius.

Mòdul 6

Anglès

L'objectiu d'aquest mòdul és ser capaç de reconèixer, interpretar, emetre i elaborar informes, documents, missatges, presentacions, etc., relacionats en l'àmbit de l'administració i les finances i utilitzant tant la llengua escrita com l'oral i adaptant-se al registre lingüístic adequat i a les convencions internacionals.

Per tal d'aconseguir aquest objectiu, una de les eines metodològiques bàsiques serà el mètode Burlington (Business English); programa multimèdia que ofereix un programa mixt únic per a l'aprenentatge d'anglès. Combina les activitats presencials a l'aula amb cursos online interactius amb accés en qualsevol moment, en qualsevol lloc.

Mòdul 7

Gestió de recursos humans

Aquest mòdul ofereix una visió general dels documents que es troben al departament de recursos humans. S'ensenya a gestionar la documentació que genera el procès de contractació, així com la legislació corresponent i les diferents casuístiques que de la relació laboral poden derivar-se com, per exemple, tipus de contracte, fitxes de treballadors...

L'alumne no solament coneixerà els processos de contractació, sinó que també serà capaç de programar les tasques de modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

Un cop acabat el mòdul, els alumnes coneixeran el mecanisme de la realització de les nòmines, així com el dels seus càlculs, atenent a les diferents característiques especials, com pot ser el grup de cotització al qual pertany el treballador, si les hores extres són per causa de força major...

Mòdul 8

Gestió financera

Aquest mòdul ofereix una visió general de com una empresa pot administrar els seus recursos i proporciona les eines per fer una anàlisi financera. S’estudien els principals ratis financers i econòmics.

També es revisa de forma global els productes d’assegurances. Es tracten també els productes financers, el càlcul de les liquidacions bancàries, descompte d’efectes, amortització de préstecs, estudi de la TAE i una visió general dels valors mobiliaris i de la Borsa. Amb el valor afegit que, sobretot la part teòrica, s’estudia en anglès.

Mòdul 9

Comptabilitat i fiscalitat

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, utilitzant el programari de gestió A3ASESOR/CON, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscs laborals i protecció mediambiental i de protecció de dades.

Mòdul 11

Simulació empresarial

És un mòdul que utilitza la metodologia SEFED (Simulació Empresarial amb Finalitats Educatives). En aquest mòdul es treballa de forma conjunta totes les habilitats apreses en els diferents mòduls del cicle, de manera que simularem que estem en una empresa, treballant en departaments i els alumnes passen a ser treballadors i el professor, el cap de l'empresa.

Es fa una rotació pels diferents departaments (Dpt. Comptabilitat i Fiscalitat, Dpt. Recursos Humans i Dpt. Comercial i Màrqueting) i es realitzen tasques pròpies de cada departament, com per exemple, fer processos de compravenda, fer les nòmines dels treballadors, presentar declaracions trimestrals d'IVA, assentaments comptables de tota la gestió documental, consultar i verificar extractes bancaris, gestionar un arxiu ...

Tot això amb el suport de la Fundació SEFED i amb programari informàtic A3ECO, A3NOM i A3ERP. És un mòdul pràctic el 100%.

Mòdul 12

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.

Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents,  minimitzant els factors de risc i les conseqüències; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.

En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 13

Projecte d'administració i finances

El projecte d'administració i finances consisteix a fer un projecte d'una empresa on es treballa tot el que s'ha après durant el curs: comptabilitat, fiscalitat, recursos humans, finançament i comunicació comercial.

Aquest projecte es realitza en equip, i al final de curs s'ha d'exposar davant d'un tribunal de professors de l'escola.

Mòdul 14

Formació en centres de treball

La formació en centres de treball consisteix en pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat dels cicles formatius en centres de treball situats al voltant del seu domicili, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'Institut i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels cicles. La formació pràctica en centres de treball té els dos objectius següents:

 • Completar l'adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral (inserció laboral).

Activitats del cicle formatiu
Material del cicle formatiu