Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma a Lleida

Tècnic/a superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma a Lleida

Crea i desenvolupa aplicacions per a tot tipus de dispositius amb la titulació que et permetrà treballar en un sector en constant creixement.

Si vols estudiar Informàtica a Lleida, fer-ho a ILERNA és una de les millors opcions. El cicle de grau superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma et proporcionarà els coneixements necessaris per a treballar com a tècnic en desenvolupament d’aplicacions per a smartphones i tablets, i d’aplicacions d’escriptori, siguin de gestió empresarial i de negocis o de propòsit general. És a dir, aquests estudis d’FP d’informàtica et prepararan per treballar com a professional independent o dins del sector privat desenvolupant, implantant i mantenint aplicacions multiplataforma.

El proper dijous 9 de maig durem a terme les xerrades inforamtives on t'explicarem tot el que necessites saber sobre aqeust cicle formatiu, reserva ja la teva plaça

inscripcion sesiones informativas

duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Alt contingut pràctic

Alt contingut pràctic

Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA APRENDRÀS A:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics i gestionar bases de dades i entorns de desenvolupament.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades.
 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma.
 • Participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions.
 • Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils.

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones creatives amb un interès alt en la informàtica i el món de les APPS i els videojocs.
 • Introduir-se al món de la informàtica i l’entreteniment.
 • Treballar com a desenvolupador d’aplicacions multiplataforma per a tot tipus de dispositius i qualsevol empresa del sector.
 • Persones amb interès per la programació informàtica i que no disposen de titulació oficial de tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones creatives amb un interès alt en la informàtica i el món de les APPS i els videojocs.
 • Introduir-se al món de la informàtica i l’entreteniment.
 • Treballar com a desenvolupador d’aplicacions multiplataforma per a tot tipus de dispositius i qualsevol empresa del sector.
 • Persones amb interès per la programació informàtica i que no disposen de titulació oficial de tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

REQUISITS D'ACCÉS D'AQUEST CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Tens accés directe al cicle si compleixes algun dels següents requisits:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Sistemes informàtics

El mòdul consta de 3 Unitats Formatives. Començarem amb diversos conceptes com Hardware, Software, processador, tipus d'aplicacions, etc., per anar profunditzant a poc a poc als Sistemes Operatius (parts, de què s'encarregui, requisits mínims d'instal·lació, instal·lació de Windows en màquina virtual, etc.).

La part més important d'aquest mòdul és la creació i administració de dominis. Aprendrem a instal·lar diferents servidors, tots ells en màquina virtual, i a crear dominis, configurant els servidors i els clients. També es crearà la documentació tècnica necessària.

Software/Aplicacions que utilitzarem: VMware, Windows Server,Windows XP, Ubuntu Server, Ubuntu Desktop.

Mòdul 2

Bases de dades

A aquest mòdul es donen tots els conceptes necessaris per entendre com estructurar la informació d'un sistema a desenvolupar, i incloure tota aquesta informació a un sistema de gestió de dades. La informació emmagatzemada d'aquesta manera a una base de dades pot ser manipulada posteriorment per donar servei tant a usuaris com a sistemes informàtics, per tal de desenvolupar sistemes integrals de gestió de dades.

També es veuen temes de seguretat de les dades, administració de permisos i usuaris a un sistema gestor de bases de dades i el nou paradigma de gestió de dades, les bases de dades Objecte-Relacionals.

Mòdul 3

Programació

El segon bloc d'aquest mòdul, parla de la programació orientada a objectes, on aprendrem a:

-Desenvolupar programes organitzats en classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientada a objectes, herència i polimorfisme.

-Gestionar els errors que puguin aparèixer als programes, utilitzant el control d'excepcions facilitat pel llenguatge.

-Desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari simples, utilitzant les llibreries de classes adequades.

-Gestionar informació emmagatzemada en bases de dades relacionals mantenint la integritat i consistència de les dades.

Mòdul 4

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

En aquest mòdul es tracta la utilització de llenguatges de marques per a la transmissió d'informació a través del web, tals com, XLM, DTD, HTML. Per tal de realitzar conversions sobre documents XML utilitzant tècniques i eines de processament. A més, la generació de canals de continguts analitzant i utilitzant tecnologies de sindicació de continguts.

Finalment, es treballa amb sistemes empresarials de gestió d'informació realitzant tasques d'importació, integració, assegurament i extracció de la informació.

Programari a utilitzar: Adobe Dreamweaver.

Mòdul 5

Entorns de desenvolupament

Aquest mòdul està compost de 3 Unitats Formatives, on es tracta de reconèixer els elements i eines que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzar les seves característiques i les fases en què actuen fins a arribar a la posada en funcionament, avaluar entorns de desenvolupament integrat analitzant les seves característiques per editar codis font i generar executable, introduir el llenguatge UML, on generem diagrames de classes valorant la seva importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles a l'entorn.

Software/Aplicacions que utilitzarem: Project, RationalRose.

Mòdul 6

Accés a dades

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a desenvolupar aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en diferents formats, tals com fitxers, bases de dades, bases de dades objecte-relacionals i bases de dades natives XML, així com la creació de components per accedir a dades.

Mòdul 7

Desenvolupament d'interfícies

Aquest mòdul està compost de 2 Unitats Formatives, on es generen interfícies gràfiques d'usuari mitjançant editors visuals utilitzant les funcionalitats de l'editor i adaptant el codi generat, generar interfícies gràfiques d'usuari basades en XML utilitzant eines específiques i adaptant els documents XML generat, crear components visuals valorant i utilitzant eines específiques, crear informes avaluant i utilitzant eines gràfiques, avaluar el funcionament d'aplicacions dissenyant i executant proves.

Software/Aplicacions que utilitzarem: Visual Studio Community 2015, SQL Server Management 2012.

Mòdul 8

Programació multimèdia i dispositius mòbils

L’objectiu d’aquest bloc és treballar el disseny i desenvolupament de videojocs basat en Unity i desenvolupament d’aplicacions en IOS.

Programari a utilitzar: Unity, IOS

Mòdul 9

Programació de serveis i processos

La seguretat és un concepte creixent avui en dia. Per això, a aquest mòdul veurem conceptes de seguretat, processos i fils, i comunicacions de xarxa. Tot això des del sistema de programació Android, per així, aprendre un nou entorn i llenguatge.

Mòdul 10

Sistemes de gestió empresarial

L'objectiu general de la primera part d'aquest mòdul consisteix en conèixer els diferents sistemes de gestió empresarial existents al mercal i la seva aplicació tant en les pimes com en les grans empreses.

La segona part té com objectiu conèixer un dels ERP més utilitzats en les grans empreses, SAP, i concretament el seu llenguatge de programació, ABAP.

Per facilitar el coneixement de la part de programació s'utilitzarà MiniSAP.

Mòdul 11

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.

Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.

En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

En aquest mòdul s'aprendrà a realitzar un pla d'empresa, a partir d'una idea de negoci que triï l'alumne, de la seva família professional, desenvolupant activitats com ara el pla de màrqueting, el pla de recursos humans, el pla econòmic i financer, la viabilitat de la seva idea de negoci... Tot això utilitzant la plataforma "The Growbox". ​

Mòdul 13

Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

El mòdul de projecte permet aplicar tots els coneixements adquirits en el cicle, mitjançant el desenvolupament d'una aplicació d'escriptori amb una APP per mòbil, treballant totes les fases necessàries: des de la creació d'una empresa, l'estudi de mercat, l'anàlisi de requeriments, l'anàlisi i disseny de l'aplicatiu, la corresponent programació i accés a dades, així com les proves finals i preparació d’una demo.

Mòdul 14

Formació en centres de treball

Realització de pràctiques en empreses punteres del sector on desenvolupi, implanti, documenti i mantingui aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Mòdul 15

Investigation & research

En aquest mòdul de centre, els estudiants han de demostrar les seves habilitats en la cerca i triatge d’informació de la xarxa. Finalment, han d’explicar-ho als companys, amb l’afegit que aquesta informació ha de ser transmesa en anglès. L’idioma vehicular d’aquest mòdul és l’anglès al llarg de tot el curs, remarcant la importància de l’ús i coneixement d’aquest.

Activitats del cicle formatiu
Material del cicle formatiu

No hi ha material disponible per comprar d'aquest cicle formatiu.

Si tens algun dubte posa't en contacte amb secretària d'ILERNA Lleida.