Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

S'ha afegit el producte a la vostra comanda

Quantitat
Total

Hi ha 0 productes a la vostra comanda. Hi ha 1 producte a la vostra comanda.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Continuar la comanda Finalitzar la comanda
titulacion oficial
ILERNA Lleida > Tècnic/a Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web a Lleida

Tècnic/a Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web a Lleida

Amb aquesta titulació podràs treballar com a desenvolupador multimèdia i d'aplicatius en entorn web.

Desenvolupament d’Aplicacions Web és un grau superior d’Informàtica a través del qual, a ILERNA, t’oferim formació en programació per a dispositius mòbils, disseny web, sistemes operatius i gestors de BBDD. El centre té convenis amb firmes líders del sector, com INDRA o Microsoft, de manera que la formació pràctica de la teva FP d’Informàtica a Lleida podràs dur-la a terme en aquestes empreses.

El proper dijous 9 de maig durem a terme les xerrades inforamtives on t'explicarem tot el que necessites saber sobre aqeust cicle formatiu, reserva ja la teva plaça

inscripcion sesiones informativas

duracion ciclo formacion profesional online 2 cursos acadèmics
Atención personalizada Atenció personalitzada+
Prácticas en empresa Pràctiques en empresa
inicio de clases ilerna Erasmus+ (Llegir més)
inicio de clases ilerna Assessorament i Reconeixement (Llegir més)
inicio de clases ilerna Agència de col·locació (Llegir més)
Centro autorizado y concertado Centre autoritzat i concertat formacion profesiona oficial

Descarrega't gratis el dossier informatiu

Deixa les teves dades en el següent formulari i t'enviarem al teu correu electrònic el dossier informatiu del cicle. Sense compromís!

Algun dubte?

Truca'ns: 973 72 78 78

Horari d'atenció: Dill - Div 9-14h / 15.30-20h

Informació del cicle

informacion fp a distancia

AMB EL CICLE FORMATIU DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB APRENDRÀS A:

 • Gestionar servidors d'aplicacions adaptant-les per permetre el desplegament d'aplicacions web.
 • Crear aplicacions web amb accés a bases de dades.
 • Integrar components multimèdia a la interfície d'una aplicació web.
 • Desenvolupar i integrar components softwares en l'entorn del servidor web.
 • Desenvolupar serveis per a integrar les seves funcions en altres aplicacions web.
 • Integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions web.

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones creatives amb un alt interès en la informàtica i en el món de les pàgines web.
 • Introduir-se en el món de la informàtica i l’entreteniment.
 • Treballar com a programador o desenvolupador d’aplicacions per a entorns web en qualsevol empresa del sector.
 • Persones amb interès en la programació informàtica i que no disposen de titulació oficial de tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions web.
ciclo formativo online

AQUEST CICLE FORMATIU ÉS IDEAL PER A:

 • Persones creatives amb un alt interès en la informàtica i en el món de les pàgines web.
 • Introduir-se en el món de la informàtica i l’entreteniment.
 • Treballar com a programador o desenvolupador d’aplicacions per a entorns web en qualsevol empresa del sector.
 • Persones amb interès en la programació informàtica i que no disposen de titulació oficial de tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions web.

REQUISITS D'ACCÉS D'AQUEST CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Tens accés directe al cicle si compleixes algun dels següents requisits:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continguts del cicle formatiu

Continguts del cicle formatiu
Mòdul 1

Sistemes informàtics

El mòdul consta de 3 Unitats Formatives. Començarem amb diversos conceptes com Hardware, Software, processador, tipus d'aplicacions, etc., per anar profunditzant a poc a poc als Sistemes Operatius (parts, de què s'encarregui, requisits mínims d'instal·lació, instal·lació de Windows en màquina virtual, etc.).

La part més important d'aquest mòdul és la creació i administració de dominis. Aprendrem a instal·lar diferents servidors, tots ells en màquina virtual, i a crear dominis, configurant els servidors i els clients. També es crearà la documentació tècnica necessària.

Software/Aplicacions que utilitzarem: VMware, Windows Server,Windows XP, Ubuntu Server, Ubuntu Desktop.

Mòdul 2

Bases de dades

A aquest mòdul es donen tots els conceptes necessaris per entendre com estructurar la informació d'un sistema a desenvolupar, i incloure tota aquesta informació a un sistema de gestió de dades. La informació emmagatzemada d'aquesta manera a una base de dades pot ser manipulada posteriorment per donar servei tant a usuaris com a sistemes informàtics, per tal de desenvolupar sistemes integrals de gestió de dades.

També es veuen temes de seguretat de les dades, administració de permisos i usuaris a un sistema gestor de bases de dades i el nou paradigma de gestió de dades, les bases de dades Objecte-Relacionals.

Mòdul 3

Programació

El segon bloc d'aquest mòdul, parla de la programació orientada a objectes, on aprendrem a:

-Desenvolupar programes organitzats en classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientada a objectes, herència i polimorfisme.

-Gestionar els errors que puguin aparèixer als programes, utilitzant el control d'excepcions facilitat pel llenguatge.

-Desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari simples, utilitzant les llibreries de classes adequades.

-Gestionar informació emmagatzemada en bases de dades relacionals mantenint la integritat i consistència de les dades.

Mòdul 4

Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació

En aquest mòdul es tracta la utilització de llenguatges de marques per a la transmissió d'informació a través del web, tals com, XLM, DTD, HTML. Per tal de realitzar conversions sobre documents XML utilitzant tècniques i eines de processament. A més, la generació de canals de continguts analitzant i utilitzant tecnologies de sindicació de continguts.

Finalment, es treballa amb sistemes empresarials de gestió d'informació realitzant tasques d'importació, integració, assegurament i extracció de la informació.

Programari a utilitzar: Adobe Dreamweaver.

Mòdul 5

Entorns de desenvolupament

Aquest mòdul està compost de 3 Unitats Formatives, on es tracta de reconèixer els elements i les eines que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzar les seves característiques i les fases en què actuen fins a arribar a la posada en funcionament, avaluar entorns de desenvolupament integrat analitzant les seves característiques per editar codi font i generar executable, introduir el llenguatge UML, on generem diagrames de classes valorant la seva importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles a l'entorn.

Software/Aplicacions que utilitzarem: Microsoft Project, RationalRose.

Mòdul 6

Desenvolupament web en entorn client

En aquest mòdul, es treballa amb la interfície de l'usuari, procurant que sigui més atractiva i fàcil d'utilitzar, incorporant elements dinàmics amb accés a la base de dades, per exemple validacions de camps a formulari, sliders, etc. Per aconseguir-ho, utilitzem JavaScript, JQuery i AJAX.

Mòdul 7

Desenvolupament web en entorn servidor

En aquest mòdul es tracta el desenvolupament d'aplicacions web del costat del servidor, mitjançant els llenguatges PHP i ASP.NET (C#). La finalitat d'aquest mòdul és la creació de pàgines web dinàmiques, les quals puguin accedir a base de dades. A més, altres aspectes que es tracten són els fulls d'estil, formularis, validació de dades, XML, etc.


Programari a utilitzar: Microsoft Visual Studio.

Mòdul 8

Desplegament d'aplicacions web

Aquest mòdul professional té per objectiu aconseguir que els alumnes siguin capaços de configurar, gestionar i administrar servidors web, servidors d'aplicacions web i de desplegar els serveis necessaris per poder executar aquest tipus d'aplicacions.

També les permetrà aprendre a elaborar la documentació de l'aplicació web avaluant i seleccionant les eines de generació de documentació i control de versions.

 

Mòdul 9

Disseny d'interfícies web

L'objectiu d'aquest mòdul és treballar els llenguatges de maquetació de pàgines web, com són HTML i CSS, la integració d'elements multimèdia a la web i la usabilitat i accessibilitat.

Aprendran com desenvolupar bones interfícies per a les seves pàgines web, tenint en compte criteris d'optimització, seguiment dels estàndards, maquetació, etc. Els continguts d'aquestes pàgines web, podran ser tant estàtic com interactiu, podent incloure elements d'àudio, de vídeo, i la interacció amb ells.

A més de desenvolupar bones interfícies, caldrà també, realitzar un testegi de les interfícies per comprovar el seu grau d'accessibilitat, o sigui, que pugui ser utilitzada pel nombre més gran de persones, i el seu grau d'usabilitat, és a dir, que sigui fàcil i agradable de fer servir.

Mòdul 10

Formació i orientació laboral

Aquest crèdit es divideix en dos grans blocs: la prevenció de riscos laborals i la incorporació al món del treball.

Pel que fa al primer, ens explica les situacions de risc més habituals en l'àmbit laboral que puguin afectar la salut dels treballadors/es  i l’aplicació de  mesures de protecció i prevenció corresponents; també, com  aplicar les mesures sanitàries bàsiques immediates en el lloc de l'accident.

En el segon bloc,  diferencia les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a treballador/a per compte d'altri o per compte propi i explica com orientar-se en el mercat de treball identificant les pròpies capacitats i interessos i l'itinerari professional més idoni.
Exposa el marc legal del treball i distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, així com la descripció dels elements que conformen l’empresa: contractes, nòmines...

Mòdul 11

Empresa i iniciativa emprenedora

En aquest mòdul s'aprendrà a realitzar un pla d'empresa, a partir d'una idea de negoci que triï l'alumne, de la seva família professional, desenvolupant activitats com ara el pla de màrqueting, el pla de recursos humans, el pla econòmic i financer, la viabilitat de la seva idea de negoci... Tot això utilitzant la plataforma "The Growbox". ​

Mòdul 12

Projecte de desenvolupament d'aplicacions

A aquest mòdul s'apliquen tots els coneixements adquirits al cicle, des de la creació d'una empresa fins al complet desenvolupament d'una aplicació web, incloent-hi el disseny, la programació, l'accés a dades i el desplegament de la mateixa al servidor.

Mòdul 13

Formació en centres de treball

Realització de pràctiques en empreses punteres del sector on es desenvolupi, implanti i mantingui aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Activitats del cicle formatiu
Material del cicle formatiu

No hi ha material disponible per comprar d'aquest cicle formatiu.

Si tens algun dubte posa't en contacte amb secretària d'ILERNA Lleida.