Aquesta web utilitza cookies i altres tecnologíes per a oferir-li una millor experiencia.Política de Cookies

Producto añadido correctamente a tu mochila.

Quantitat
Total

Hi ha 0 ítems al vostre carret. Hi ha 1 article al vostre carret.

Total productes (amb impostos)
Total (amb impostos)
Seguir comprant Passar per caixa

Avís legal i Política de Protecció de Dades i Privacitat

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: ILERNA online és una plataforma web de comercialització online de productes i serveis oferts per ILERNA online SL, amb domicili en Carrer Doctor Fleming, número 15, 25006 de Lleida. ILERNA online SL està inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 1373, Foli 204, Full núm L 27525, inscripció 1, amb número de CIF B25774720. Correu electrònic de contacte online@ilerna.com. El centre no disposa de Fax, però es pot contactar telefònicament a través del número 900 730 222.

2. Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal d'ILERNA online atribueix la condició d'USUARI , que accepta , des d'aquest accés i / o ús , les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides . Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultes d'obligat compliment.

3. Ús del portal

ILERNA online proporciona l'accés a informacions , serveis , programes o dades ( en endavant, " els continguts" ) a Internet pertanyents a ILERNA online als que l'usuari pugui tenir accés . L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts . En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita . Com a conseqüència d'aquest registre, l'usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable , comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa . L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis ( com per exemple serveis de blocs , fòrums de discussió o grups de notícies) que ILERNA online ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar per ( i) incórrer en activitats il·lícites , il·legals o contràries a la bona fe i a l' ordre públic; ( ii ) difondre contingut o propaganda de caràcter racista , xenòfob , pornogràfic - il·legal , d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans: ( iii ) provocar danys en els sistemes físics i lògics d'ILERNA online , dels seus proveïdors o de terceres persones , introduir a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; ( iv ) intentar accedir i , si escau , utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges . ILERNA online es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones , que siguin discriminatoris , xenòfobs , racistes , pornogràfics , que atemptin contra la joventut o la infància , l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ILERNA online no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris.

4. Protecció de dades

ILERNA online compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal , el Reial Decret 1720/ 2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normativa vigent en cada moment , i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari . Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a ILERNA online , fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas , informant de la responsabilitat del fitxer creat , l'adreça del responsable , la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés , rectificació , cancel·lació o oposició , la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau . Així mateix , ILERNA online informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment .

5. Propietat intel·lectual i industrial

ILERNA online és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les dades personals recollides de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa ( a títol enunciatiu , imatges , so , àudio , vídeo , programari o textos; marques o logotips , combinacions de colors , estructura i disseny , selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament , accés i ús, etc . ) , titularitat d'ILERNA online o bé dels seus llicenciants . Tots els drets reservats . En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1 , paràgraf segon , de la Llei de Propietat Intel·lectual , queden expressament prohibides la reproducció , la distribució i la comunicació pública , inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web , amb fins comercials , en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic , sense l'autorització d'ILERNA online. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'ILERNA online. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui , únicament i exclusivament , per al seu ús personal i privat . L'usuari haurà d'abstenir- se de suprimir, alterar , eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d'ILERNA online.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

ILERNA online no es fa responsable, en cap cas , de la falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions

ILERNA online es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal , podent canviar , suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentat o localitzats en el seu portal.

8. Enllaços

En el cas que a ILERNA online es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet , ILERNA online no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts . En cap cas ILERNA online assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè , ni garantirà la disponibilitat tècnica , qualitat , fiabilitat , exactitud , amplitud , veracitat , validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet . Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació , fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d'exclusió

ILERNA online es reserva el dret a denegar o retirar l' accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís , a instància pròpia o d'un tercer , a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d'ús

10. Generalitats

ILERNA online perseguirà l' incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada

ILERNA online podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades , sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

ILERNA online i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre'ls , se sotmeten quant als termes i condicions que regeixen aquest portal i totes les relacions que poguessin derivar-se, al que disposa la legislació espanyola . Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o l'utilització d'aquest portal es solucionarà davant els tribunals competents.

Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este portal se subsanará ante los tribunales competentes.

Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del usuari. Així mateix, com entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsia relativa a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, el usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

13. Política de privacitat

La visita a aquest website no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix . En cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollit en aquest lloc web , seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ). Les dades seran incorporades als fitxers de dades de caràcter personal dels quals és responsable ILERNA online , on seran tractats en conformitat amb el que estableix la LOPD.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal , consenteixen inequívocament l'incorporació de les seves dades a una base de dades titularitat d'ILERNA online SL , domiciliada al carrer Doctor Fleming 15 , 15006 Lleida , Espanya, telèfon 973.727.278 (en endavant " ILERNA online " ) , així com al tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat que puguin ser utilitzats per ILERNA online, amb la finalitat d'oferir serveis de docència.

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició en els termes especificats en la LOPD . Aquets drets podran ser exercits comunicant-se per escrit, per correu ordinari amb ILERNA online SL , C / Fleming , 15 25006 Lleida, o per correu electrònic a través de la direcció online@ilerna.com. Així mateix , ILERNA online procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recaptats.

ILERNA online adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades , així com per evitar la seva alteració , pèrdua o tractament no autoritzat.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida . La negativa a proporcionar dades considerades com obligatòries suposarà la no prestació o impossibilitat d'accedir al servei per al qual eren sol·licitades. Així mateix , podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima als serveis oferts.

14. Cessió o comunicació de dades

L'usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per les finalitats indicades anteriorment a altres entitats amb les que ILERNA Online subscrigui acords de col·laboració, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre la protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat de que li sigui comunicada cada primera cessió que s'efectuï als referits cessionaris. Aquest consentiment a la cessió de dades té caràcter revocable de conformitat amb la legislació vigent.

Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per finalitats diferents per a les que han estat autoritzades.