Condicions generals de venta

Condicions generals de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts en la present pàgina web per ILERNA Online, S.L. (Des d'ara ILERNA Online) amb CIF núm B25774720 i domicili al Turó de Gardeny, Complex Magical Media, Edifici 5 (25003) Lleida.

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres cicles, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç "Avisos Legals".

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment i que posseeix els requisits acadèmics necessaris per a cursar la formació contractada.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

1. Preus i impostos

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a ILERNA Online les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes en la web www.ilerna.com per als productes escollits.

Els productes que s'ofereixen en aquesta web NO estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA).

Les despeses de transport, si escau, NO estan inclosos en el preu dels productes.

Un cop finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament del mateix, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà, si procedeixen, les despeses d'enviament, que es reflectiran en la ordre de comanda en el moment d'efectuar la compra i en la factura.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

2. Procediment de compra

A través d'aquesta pàgina web només podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 18 anys que compleixin els requisits acadèmics per accedir a la formació objecte de la compra.

A la pàgina web es detallen tots els nostres cicles de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s'han de seguir els següents passos:

 • Escollir el cicle que desitgi adquirir.
 • En seleccionar un cicle podrà ser afegit a la cistella de la Compra i podrà escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 • Per tramitar la comanda, si és el primer cop que accedeix al nostre portal, cal omplir un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, al correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s'ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra serà suficient que introdueixi el nom d'usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d'usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu la seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.
 • A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els cicles seleccionats i es calcula el preu total.
 • Així mateix, caldrà indicar una adreça a efectes de facturació de la compra realitzada i, en cas d'enviament físic de material, de lliurament.
 • Un cop tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda.
 • A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 • Un cop introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó "Comprar".
 • Un cop premut el botó "Comprar" es confirmarà l'enviament per correu electrònic del producte en el qual s'indicaran les instruccions per a l'accés a la formació.

El CLIENT es dóna per informat que les descripcions dels cicles a la pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. Disponibilitat

Els cicles oferts per ILERNA Online es troben disponibles per a la seva contractació en qualsevol lloc del món.

Les comandes es processaran una vegada que s'hagi rebut correctament el pagament.

Amb l'objecte de que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l'estat de la seva comanda trucant en horari comercial d'obertura al telèfon 900 730 222 o enviant un correu electrònic a l'adreça online@ilerna.com.

4. Pagament i períodes de pagament

S'accepta les següents formes de pagament:

 • Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària a través de la seva passarel·la de pagament.
 • Transferència bancària: fent un ingrés de l'import total de la compra en el compte corrent que se li indica.
 • Klarna: Transferència bancària online realitzant un ingrés de l'import total de la compra
 • Paga+tarde: realitzant el pagament de l'import total en còmodes quotes.
 • Aplazame: realitzant el pagament de l'import total en còmodes quotes.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació de la mateixa.

ILERNA Online no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs a l'inici de la formació, de manera que ILERNA Online no proporcionarà l'accés fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. ILERNA Online es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

5. Factures

En realitzar el pagament corresponent, rebrà la factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte en el moment de tramitar la comanda.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant ILERNA Online exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. Garantia

En els programes formatius, donada la seva naturalesa, no podem oferir una garantia de satisfacció.

Tots els nostres llibres i materials didàctics queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o material, tot i que caldrà que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de 14 dies des que va tenir coneixement d'ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà tornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

7. Devolucions

Donada la naturalesa del servei objecte del present contracte, cicles de formació online, no és possible efectuar devolucions.

Pel que fa a la compra de llibres o material del cicle, només s'admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport o errors de lliurament. En qualsevol cas, no han d'haver transcorregut més de 14 dies des de la recepció del producte i s'haurà d'incloure l'embalatge. Es comprovarà prèviament a l'acceptació que es tracta d'un defecte o anomalia de fabricació o d'embalatge i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. Es acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació com en el cas d'error en la comanda s'oferirà CLIENT la substitució per un altre sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l'enviament de la comanda reparat o correcte aniran a càrrec d’ILERNA Online.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part d’ILERNA Online de l'estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s'han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l'import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

ILERNA Online es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l'enviament d'un correu electrònic a online@ilerna.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

8. Dret de Desistiment

Quant als cicles de formació online, donada la seva naturalesa (contingut digital) i d'acord amb l'article 103 punt m del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de defensa dels consumidors i usuaris, el dret de desistiment no és aplicable.

El dret de desistiment només serà aplicable als llibres i materials didàctics adquirits amb independència dels cicles. En aquests casos vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a ILERNA Online, S.L. situada al Turó de Gardeny, Complex Magical Media, Edifici 5 (25003) Lleida, correu electrònic: online@ilerna.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desestiment:

A l’atenció de:

ILERNA Online, S.L.

Turó de Gardeny, Complex Magical Media, Edificio 5

25003 Lleida

online@ilerna.com


Per la present ie comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut/Demanat el:

Nom del consumidor:

Signatura del consumidor:

Data:

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva part d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Vostè haurà de retornar directament els béns a ILERNA Online, S.L. situada al Turó de Gardeny, Complex Magical Media, Edifici 5 (25003) Lleida, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Només vostè serà responsable de la disminució del valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

9. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

ILERNA Online es reserva el dret de modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

10. Obligacions de les parts

ILERNA Online es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat i, si s'escau, a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i al seu recepció en el lloc indicat per al lliurament.

ILERNA Online no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a ILERNA Online qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallides, errors i ús del servei contractat.

11. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d’ILERNA Online qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement d’ILERNA Online en l'e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

12. Compromís, acceptació i validesa del contracte

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent-hi, si és el cas, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó "Comprar" indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

13. Normativa Aplicable

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

14. Dades personals

El procés de contractació requereix que faci formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si ho autoritza, per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d'aquestes dades personals requereix l'aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

Atenció:Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 2018.07.10. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.